Historisk arkiv

Grønn verdiskaping med norsk batteriproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Bruken av batteriteknologi øker raskt. Nordmenn har omfavnet elbilen i så stor grad at det, som mange vil huske, ble tema under årets Super Bowl. I et reklameinnslag for General Motors, gjorde komiker Will Ferrell et stort poeng ut av at det ingen andre steder i verden er flere som kjører elbil pr. innbygger enn i Norge. Gjennom avgiftsletter har regjeringen lagt til rette for at flere skal kjøpe batteridrevne biler, og dermed bidra til reduserte klimagassutslipp. Og vi finner stadig nye områder å anvende batterier. Norge er allerede verdensledende innen grønn skipsfart, hvor batterier tas i bruk i stadig flere fartøystyper. Men dette er bare starten. Vi ser at etterspørselen etter batterier og batteriteknologi øker over hele verden. Det gir store muligheter for norsk industri.

Økt elektrifisering og bruk av fornybare og klimavennlige energibærere er en viktig del av den grønne omstillingen, og med sin funksjon som energilager spiller batterier en sentral rolle. Og dagen i dag, 22. april, er en ekstra god anledning til å sette fokus på hvordan nettopp norsk batteriproduksjon kan bidra til å gjøre verden grønnere. I dag er det nemlig Jordens dag, også kjent som Earth Day. Dagen har sin opprinnelse fra USA, men markeres nå over hele verden. Det er 51 år siden dagen ble markert for første gang, og nå som da, er det miljøvern og miljøspørsmål som står på dagsorden. Her må vi alle bidra.

Den seneste tiden har det vært skrevet mye om batteriproduksjon i Norge. Interessen er stor. Mange ønsker fabrikker for batteriproduksjon velkommen til sitt distrikt. Det blir arbeidet med spennende prosjekter ulike steder i landet. Flere aktører har allerede etablert seg, og står i startgropen til å bygge fabrikker og igangsette produksjon. Interessen for å investere i norsk batteriproduksjon er stor, også internasjonalt. Og hva er bakteppet for denne interessen? Jo, Norge har et særlig godt utgangspunkt for å bli del av en fremvoksende battericelleindustri, hvor bærekraft i hele verdikjeden vil være nøkkelen til suksess.

For det første har Norge stor tilgang på fornybar og rimelig kraft. Produksjonen av batterier vil kreve mye energi. Da er det helt avgjørende for det totale miljømessige regnskapet at også kraften som går med til produksjonen er fornybar og utslippsfri. Her står Norge, med vår fornybare vann- og vindkraft, i en særlig gunstig posisjon, sammenlignet med flere andre land som i dag driver med batteriproduksjon. For det andre har vi en mangfoldig prosessindustri, som besitter kompetanse og utvikler teknologi i verdensklasse. Foruten å være verdensledende på klima- og energieffektivitet, produserer prosessindustrien produkter og materialer som brukes i solceller, vindmøller, og ikke minst batterier, og som derfor er essensielle i det grønne skiftet. For det tredje har Norge tunge teknologiske forsknings- og innovasjonsmiljøer, en høyt utdannet befolkning og svært kompetente fagarbeidere.

Regjeringen ønsker å legge til rette for batteriproduksjon i Norge. Vi har styrket virkemidlene som skal bidra til grønn vekst i industrien og næringslivet, blant annet gjennom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Enova og Siva. Det inkluderer også batteriproduksjon. Vi har også etablert det strategiske samhandlingsforumet Prosess21. I februar mottok regjeringen en rapport fra Prosess21 om grønn omstilling og reduksjon av klimagassutslipp i industrien. Her spiller batterier og hele produksjonskjeden en potensielt viktig rolle, og vi er nå i gang med å se nærmere på konklusjonene og anbefalingene i rapporten.

Skal vi lykkes med å utvikle bærekraftig, og lønnsom, batteriproduksjon må vi samarbeide på tvers av landegrenser. Som en liten, åpen økonomi er vi avhengige av god markedsadgang. Nylig ble vi klar over at slik den nye handelsavtalen mellom EU og Storbritannia er nå, vil bruken av norskproduserte batterier i elbiler fra 2027 medføre 10 prosent toll på elbilen ved handel mellom EU og Storbritannia. For at EU og Storbritannia skal lykkes med sine mål for grønn omstilling er de tjent med å ta i bruk grønne, norske batterier. Vi vil fortsette dialogen med både EU og Storbritannia, og gjøre vårt ytterste for å finne en løsning som gjør at biler med norskproduserte elbilbatterier skal kunne handles tollfritt mellom EU og Storbritannia. Og spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet vi sammen skal gjennom.

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi peker ut batterier som en av nøklene for et moderne, ressurseffektivt og klimanøytralt Europa. For å sikre at en økning i produksjonen ikke bidrar til økte utslipp, økt miljøbelastning og knapphet på viktige råvarer, må batteriproduksjon og bruk av batterier være effektiv, miljøvennlig og inngå i sirkulære verdikjeder. Her stiller EU strenge krav. Det er godt nytt for Norge. Vi står sterkt rustet til å møte strenge miljøkrav, bidra til helt nødvendig, grønn omstilling og samtidig styrke vår globale konkurransekraft.