Historisk arkiv

Statens eierrapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekonferanse om Statens eierrapport

                                                                                         * Sjekkes mot fremføring

God formiddag og velkommen til denne pressekonferansen.

Som dere kanskje vet, arrangerer vi eierskapskonferansen på Grand hotel litt senere i dag. Dere er hjertelig velkomne til å følge denne digitalt.

Men, nå over til statens eierrapport 2020.

Statens eierskap er stort og mangfoldig. Det består per i dag av 71 ulike selskaper, som forvaltes av tolv departementer på vegne av Norges befolkning.

Om vi forvalter dette eierskapet godt, bidrar det til å skape lønnsomme og bærekraftige selskaper som gir trygge arbeidsplasser og gode tjenester.

Det er viktig å ha åpenhet om statens eierskap og eierutøvelse. Det skaper tillit hos allmennheten, medeiere, konkurrenter og långivere.

Statens eierrapport, som tidligere het Statens eierberetning, er årsrapporten for statens direkte eierskap i selskaper.

Her er det informasjon om økonomisk utvikling, måloppnåelse, plan for bærekraftig verdiskaping og viktige hendelser i 2020.

I rapporten er det også informasjon om hvordan staten utøver sitt eierskap, sentrale saker for staten, hvem som sitter i styrene og ulike nøkkeltall som godtgjørelser til styre og ledelse, samt mangfold.  

Videre har årets rapport for første gang en oversikt over selskapenes klimagassutslipp. Her har 22 av 26 selskaper, hvor staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og 19 av 44 selskaper, hvor staten har sektorpolitiske mål, oppgitt tall for sine direkte og indirekte utslipp.

Det totale utslippet for disse selskapene var på 355 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, der Equinor står for 74 prosent og Yara 20 prosent.

Vi har hentet inn informasjon om klimagassutslipp av flere grunner:

For det første gir det en samlet oversikt over hvilke selskaper som har slike data og hva status er for disse selskapene.

For det andre gir det en samlet oversikt over hvilke selskaper som er mest risikoutsatt i omstillingen vi står overfor.

Og for det tredje gir det informasjon til omverdenen om hva de samlede klimagassutslippene er for selskapene staten er eier i.

Vårt mål er at alle de statlige selskapene etter hvert skal rapportere om dette, og at det vil inspirere til å få fart på reduksjonen av klimagassutslippene.

Senere i dag, på den årlige eierskapskonferanse, vil blant annet konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen, og medeier i Grieg gruppen, Camilla Grieg, fortelle om bakgrunnen for at selskapene de representerer har satt seg mål om netto null i 2050, og hvordan de arbeider for å nå dette målet.

I årets eierrapport har selskapene også oppgitt i hvilken grad de oppfyller statens rapporteringsforventninger på ulike områder, og hvilke rapporteringsstandarder de følger.

Vi har også tatt med eksempler på hva vi mener er god rapportering på områder som staten mener er vesentlige, og har trukket frem noen selskaper vi mener rapporterer godt på disse områdene.

Vi synes for eksempel at Yara har en god og helhetlig årsrapport, med en tydelig rød tråd.

Det gir staten god informasjon om selskapet og hvilket potensial de har for bærekraftig verdiskaping.

Gjennom å spre god praksis håper vi å inspirere andre selskaper til å forbedre sin rapportering.

Så litt om noen av resultatene i årets eierrapport:

Ved årsslutt 2020 var verdien av statens eierandeler på 906 milliarder kroner, basert på markedsverdier for de børsnoterte selskapene og bokførte verdier for de unoterte selskapene. Av dette var 740 milliarder i selskaper der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid.

Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning på minus 4,2 prosent i 2020, mot pluss 4,6 prosent for Oslo Børs generelt.

Den negative avkastningen skyldes i stor grad kursutviklingen i Equinor.

De siste fem årene har den børsnoterte porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,6 prosent, mot 9,8 prosent for Oslo Børs generelt.

I den unoterte porteføljen ser vi jo ikke avkastningen løpende, men vi følger blant annet tall for lønnsomhet. Den gikk litt ned fra 2019 til 2020.  Lønnsomhet og avkastning over tid er sterke indikatorer på om selskapene er konkurransedyktige og skaper verdier og arbeidsplasser.

Når det gjelder selskapene der staten har mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål, legger vi stor vekt på gode mål og indikatorer for måloppnåelse, samt effektiv drift.

Dette kan være nokså komplisert, men desto viktigere er det for både eier og styre å følge opp fastsettelsen av mål og indikatorer i disse selskapene, for å utnytte ressursene best mulig.

I år er det 20 av totalt 44 kategori 3-selskaper som rapporterer på mål og indikatorer i eierrapporten. Det er bra, men det er fremdeles en vei å gå til alle 44 selskaper har dette på plass.

Nofima er et eksempel på et selskap som rapporterer godt på effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse.

Selskapet har utarbeidet mål og indikatorer for effektiv drift, samt mer langsiktige mål som svarer på hva som er ønskede effekter for samfunnet av selskapets virksomhet. Målene henger godt sammen med statens mål som eier om å bidra til verdiskaping i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom strategisk næringsrettet forskning.      

Utbytte til staten fra alle selskapene for regnskapsåret 2020 er foreløpig anslått til 29 milliarder kroner. Det er en nedgang på ca. 9 milliarder fra gjennomsnittlig årlig utbytte sett over de siste fem årene. Nedgangen skyldes i stor grad redusert utbytte fra Equinor.

Koronapandemien preget fjoråret, og har rammet selskapene på ulike måter. Noen bransjer og selskaper har opplevd betydelige verdifall og har vært nødt til å iverksette permitteringer. Det er ikke noe kjekt.

Jeg er veldig imponert over innsatsen som er lagt ned for å håndtere denne vanskelige situasjonen.

Departementene følger situasjonen tett og har løpende dialog med selskapene, slik at vi kommer gjennom denne krisen på best mulig måte. Nå begynner det heldigvis å se noe lysere ut. Det er utrolig godt å se.

Helt til slutt ønsker jeg å takke de ansatte, ledelsen og styrene i alle de statseideselskapene for innsatsen i året som var og ønsker dere lykke til i tiden som kommer.

Tusen takk.