Historisk arkiv

NVEs rapport om elsertifikatordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien mottok i dag rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om elsertifikatordningen. Rapporten er svar på Olje- og energidepartementets oppdrag om å utarbeide grunnlag for kontrollstasjonen for elsertifikatordningen.

Olje- og energiminister Tord Lien mottok i dag rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om elsertifikatordningen. Rapporten er svar på Olje- og energidepartementets oppdrag om å utarbeide grunnlag for den såkalte kontrollstasjonen for elsertifikatordningen.  

Den svenske Energimyndigheten har i dag levert en tilsvarende rapport til Sveriges IT- og energiminister Anna-Karin Hatt.

I  rapportene har NVE og Energimyndigheten blant annet analysert behovet for å justere kvotekurven i respektive land for å nå produksjonsmålet på 26,4 TWh i 2020.

- Jeg ønsker velkommen NVEs og Energimyndighetens forslag til justering av kvotekurven for at vi skal nå det felles målet på 26,4 terrawattimer (TWh) i 2020. Jeg er opptatt av at rammene for kraftutbygging er klare slik at investorer kan fatte beslutninger på trygt grunnlag. I den sammenheng er rapportene viktige, sier olje- og energiminister Tord Lien.

En kontrollstasjon innebærer felles utredninger og drøftelser mellom Norge og Sverige om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater. Beslutninger som berører vesentlige rammebetingelser for elsertifikatmarkedet skal fortrinnsvis gjøres ved kontrollstasjoner for å gi markedsaktørene forutsigbarhet.

Olje- og energidepartementet legger i dag ut NVEs rapport på høring med høringsfrist 12. mai.

Om elsertifikatordningen
Siden 1. januar 2012 har Norge og Sverige hatt et felles marked for elsertifikater. Formålet med elsertifikatordningen er å bidra til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare kilder. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i år 2020. Det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet er regulert i en avtale mellom Norge og Sverige. I henhold til avtalen skal det gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015.

Les mer om elsertifikatordningen på www.regjeringen.no/elsertifikater

Olje- og energiminister Tord Lien og NVE-direktør Per Sanderud. (Foto:OED/Berthelsen)