Historisk arkiv

Departementet har besluttet fordelingen av Sverdrup-forekomsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

For å unngå forsinkelser av Norges største industriprosjekt i nyere tid og legge til rette for god ressursforvaltning, har Olje-og energidepartementet i dag besluttet fordelingen av Sverdrup-feltet mellom de fem rettighetshaverne.

- Med dagens vedtak avklarer departementet uenigheten mellom selskapene angående deltakerandelene i Sverdrup-feltet. Vedtaket gjør at alle selskapene nå vil ha egeninteresse av å bygge ut og drive feltet de neste tiårene, slik at vi oppnår god ressursforvaltning og høyest mulig verdiskaping fra feltet. Dette er viktig nå som utbyggingen av Norges største industriprosjekt i nyere tid er i gang, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Siden selskapene etter langvarige forhandlinger ikke ble enige om fordelingen av ressursene i de ulike deler av Sverdrup-feltet, besluttet Olje- og energidepartementet å foreta fordelingen. Ved å få avklart fordelingen vil alle rettighetshavere få like insentiver til å bygge ut og drive feltet best mulig. Derfor er det viktig å få løst fordelingsspørsmålet nå.

Departementet har tatt utgangspunkt i det grundige undergrunnsarbeidet gjennomført av selskapene og har også sett hen til en gjennomgang innhentet fra Oljedirektoratet. Departementet har anvendt tilstedeværende volum korrigert for forskjeller i iboende reservoaregenskaper i sitt skjønn ved fordeling av Sverdrup-forekomsten. Departementets vedtak om fordeling av forekomsten er fattet etter en samlet vurdering av all tilgjengelig informasjon og saksopplysninger.

Departementets vedtak gir følgende deltakerandeler til rettighetshaverne i Johan Sverdrup-feltet: Statoil Petroleum AS 40,0267 pst., Lundin Norway AS 22,6000 pst., Petoro AS 17,3600 pst., Det norske oljeselskap ASA 11,5733 pst., Maersk Oil Norway AS 8,4400 pst.

 - Gjennom dagens vedtak har departementet lagt grunnlaget for å få på plass avtalen som regulerer selskapenes samarbeid ved utbygging og drift av Sverdrup-feltet. Fram til denne avtalen er på plass vil utbyggingen gå videre under den avtalen selskapene har etablert for planleggingsfasen, sier Tord Lien. 

Fordelingen av forekomsten inngår i avtalen som regulerer samarbeidet mellom selskapene ved utbygging og drift av Sverdrup-feltet (unitiseringsavtalen). Departementet er opptatt av at selskapene nå ferdigstiller unitiseringsavtalen der dagens vedtak reflekteres. Departementet imøteser innsending av en undertegnet unitiseringsavtale til departementet for godkjennelse innen 15. august. Dersom fristen ikke overholdes, vil departementet fastsette unitiseringsavtalen for Sverdrup. Når alle selskapene har undertegnet avtalen, vil departementet godkjenne utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet. Fram til dette skjer går utbyggingen videre under den avtalen som ble etablert for planleggingsfasen (pre-unitavtalen).

Bakgrunn

Plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet ble overlevert til Olje- og energidepartementet den 13. februar i år. Utbyggingsplanen er forelagt Stortinget. Stortinget har sluttet seg til at departementet kan godkjenne utbyggingsplanen.

Sverdrup-feltet ligger i flere utvinningstillatelser. I henhold til petroleumsloven skal rettighetshaverne i slike tilfeller samordne sin petroleumsvirksomhet for å sikre best mulig ressursforvaltning fra forekomsten i sin helhet. De skal også forhandle frem en fordeling av forekomsten mellom de aktuelle utvinningstillatelser. Avtaler om samordning skal forelegges Olje- og energidepartementet til godkjennelse. Hvis selskapene ikke oppnår enighet om slike avtaler innen rimelig tid kan departementet bestemme hvordan slik samordnet petroleumsaktivitet skal foregå, herunder fordele forekomsten.

Etter lang tids forhandling ble et endelig forslag til fordeling av forekomsten mellom utvinningstillatelsene fremsatt den 11. februar 2015 av Statoil som tilrettelegger av selskapenes unitiseringsforhandlinger. Forslaget ble akseptert av 4 av 5 rettighetshavere den 12. februar 2015.

For å unngå at uenigheten skulle føre til utsettelse av denne viktige utbyggingen, meddelte departementet den 12. februar 2015 de berørte partene at det ville behandle utbyggingsplanen selv om unitiseringsavtalen ikke var omforent. Departementet meddelte samtidig at det ville benytte sin kompetanse etter petroleumsloven til å fordele forekomsten. Departementet bestemte videre at fordelingen av forekomsten som fremgår av den unitiseringsavtalen som fire av fem rettighetshavere undertegnet den 12. februar 2015, skal gjelde inntil departementet har fordelt forekomsten. Den midlertidige fordelingen er: Statoil Petroleum AS 40,0267 pst., Lundin Norway AS 22,1200 pst., Petoro AS 17,8400 pst., Det norske oljeselskap ASA 11,8933 pst. og Maersk Oil Norway AS 8,12 pst.

Dersom noen av rettighetshaverne skulle være uenig i departementets fordeling av forekomsten, kan det påklages innen tre uker. Et eventuelt søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises uten at klageretten er nyttet og klagen avgjort av Kongen i Statsråd.

For ytterligere informasjon, se her.