Historisk arkiv

Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien mottok onsdag OG21s nye teknologistrategi for norsk petroleumsindustri. Den viser ti hovedprioriteringer innen flere områder som til sammen skal gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel.

- Olje- og gassindustrien har løst kompliserte utfordringer gjennom 50 år på norsk sokkel. Teknologi og forskning vil også være en nøkkel på veien videre. Derfor er jeg glad for at vi har et tett og godt samarbeid mellom industri, myndigheter og forskningsmiljøene gjennom OG21. Vi er alle tjent med teknologi som kan gi oss økt produksjon og senke både kostnader og utslipp, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Potensialet i utvikling og bruk av ny teknologi er stort. Rystad Energy har på oppdrag fra OG21 beregnet dette til å være opp mot fire milliarder fat i nye funn og 14 milliarder fat i økt produksjon over de neste tiårene. Det tilsvarer opp mot 5000 milliarder kroner i bruttoinntekter fram til 2050 og vil føre til prosjekter og tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser i industrien. OG21-strategien viser også potensialet som ligger i utvikling og bruk av teknologier som kan redusere klimagassutslipp og videreutvikle norsk sokkel som verdensledende på miljø.

Tord Lien på OG21-forum (foto:HEV/OED).

Olje- og energiminister Tord Lien på OG21-forum (foto:HEV/OED).

For å få konkrete resultater, er det viktig at teknologien tas i bruk i industrien. Regjeringen har bidratt gjennom en rekordstor satsing på petroleumsforskning, spesielt rettet mot kvalifisering og testing av ny teknologi. Nye tall viser at utvikling og bruk av ny teknologi kan gi bruttoinntekter på opptil 5000 milliarder kroner fram mot 2050, sier olje- og energiminister Tord Lien.

OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Her samarbeider oljeselskap, universiteter, forskningsinstitusjoner og leverandører om å utvikle en nasjonal teknologistrategi for Norge. Nærmere 80 personer fra petroleumsnæringen deltar i utviklingen av OG21-strategien.

De ti teknologibehovene som er beskrevet i strategien er:

  1. Økt energieffektivitet: Mer effektiv energiproduksjon og mindre energiforbruk.
  2. Nullutslipp av klimagasser: Fornybar kraftforsyning til offshoreinstallasjoner, elektrisitet fra land, CO2-lagring, CO2-bruk for økt utvinning samt alternative og kostnadseffektive verdikjeder for hydrokarboner.
  3. Beskyttelse av det ytre miljø: Reduksjon av driftsutslipp, bedre styring av sikkerhetsbarrierer og reduksjon av konsekvenser ved utslipp.
  4. Undergrunnsforståelse: Bedre forståelse av geologi og reservoarer.
  5. Boreeffektivitet og brønnplugging: Mer effektiv brønnkonstruksjon og brønnplugging som senker kostnadene for lete- og produksjonsbrønner og pluggeoperasjoner.
  6. Produksjonsoptimalisering: Prosess-, nedihulls- og intervensjonsteknologi som øker regularitet, tilgjengelighet og produksjon fra brønner og installasjoner.
  7. Forbedret subsea og ubemannede systemer: Teknologier som reduserer feltutviklingskostnader og utvider mulighetsrommet til subsea og ubemannede produksjonssystemer.
  8. Enhanced oil recovery: Offshore-teknologi som øker produksjonen av mobile oljer og muliggjør produksjon av immobile oljer.
  9. Digitalisering: Muliggjørende automatiserings-, autonomi- og IKT-teknologier.
  10. Nordområdene: Teknologier for å løse spesielle utfordringer i åpnede områder av den norske delen i Barentshavet, inkludert grunne reservoarer, karbonater, lange avstander, logistikk og beskyttelse av det ytre miljø.

Hele strategien kan leses her.