Historisk arkiv

Oppdatert PUD/PAD-veileder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har revidert veilederen til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Denne utgaven erstatter veilederen av februar 2010.

- Den reviderte veilederen er forbedret og forenklet og er et viktig verktøy i arbeidet med PUD og PAD. I den oppdaterte versjonen tydeliggjøres krav til alle rettighetshavere i utbyggingsprosjekter om å sikre en robust planlegging og gjennomføring av olje- og gassprosjektene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Utarbeidelsen av PUD og PAD reguleres av petroleumsloven og –forskriften og av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg, med tilhørende forskrifter.

Veilederen utdyper prosessene knyttet til PUD/PAD og gir blant annet informasjon om dokumentasjonsbehov og myndighetenes behandling av utbyggingsplaner.

Den reviderte veilederen er oppdatert med hensyn til regelverksendringer siden forrige utgave og har hatt fokus på forenklinger og forbedringer. Videre er sentrale elementer i planleggingsprosessen tydeliggjort/styrket, inkludert blant annet dokumentasjonskrav i planleggingsfasen, oppfølging av prosjekter under utbygging og partnerinvolvering/påseplikten. Viktigheten av påseplikten trekkes spesielt fram i veilederen. Påseplikten gir rettighetshaverne i en utvinningstillatelse et særskilt ansvar for å delta aktivt i prosjektutviklingen.

Les den nye PUD/PAD-veilederen her.