Historisk arkiv

Proposisjon om endring i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag fremmet Prop. 95 L (2016-2017) om endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon).

Proposisjonen omhandler lovforslag som gir Olje- og energidepartementet kompetanse til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift, samtidig som loven angir de sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for fastsettelse og senere endringer av kvotene i forskrift. Dette vil medføre kortere og mindre omfattende saksbehandling ved tekniske justeringer av kvotene. Høringsinstansene har støttet forslaget.

Lenke til lovproposisjonen finnes her.