Historisk arkiv

Spennende fremtidsperspektiver - ny havbunnsminerallov på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet sender i dag på høring forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Høringsfrist er satt til 10. august.

- Det er med stolthet og forventning jeg i dag sender på høring forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Dette er et område med spennende fremtidsmuligheter for de kommende generasjoner. Etablering av et godt og robust regelverk er viktig for å nå målsettingene for denne virksomheten sier Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 
 
Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over havareal som er mer enn seks ganger større enn vårt landareal. Dette gir store muligheter også utover dagens etablerte havnæringer. Norske havområder har eksempelvis i liten grad vært utforsket med sikte på mineralforekomster, og utnyttelsen av slike ressurser på sokkelen har vært av begrenset omfang.
 
Norsk kontinentalsokkel kan inneholde viktige mineralforekomster med potensiale for fremtidig lønnsom utvinning. I årene som kommer forventes det økt interesse for undersøkelser etter og utvinning av mineralforekomster både globalt og på norsk sokkel. Gjeldende lovgivning er ikke utformet for slik aktivitet.
 
Derfor varslet regjeringen i vår havstrategi at det vil bli utarbeidet et forslag til nytt regelverk for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Formålet er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av mineralforekomstene på norsk kontinentalsokkel. Forvaltningen skal legge til rette for verdiskaping innenfor forsvarlige miljø- og sikkerhetsmessige rammer.

Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen