Historisk arkiv

Nyheter

10 mrd. investeres i to nye utbyggingsprosjekter i Nordsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag mottok Olje- og energidepartementet planene for to nye utbyggingsprosjekter i Gjøaområdet i Nordsjøen.

Det var operatøren Neptune som overrakte planene for Duva-feltet og P1-prosjektet på Gjøafeltet på vegne av rettighetshavergruppene i prosjektene.

- Vi kan skape store verdier for samfunnet ved å utnytte eksisterende plattformer til nye utbygginger. To nye prosjekter ved Gjøa vil sammen med Nova-utbyggingen som ble godkjent i 2018 sikre sysselsetting, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet fra dette området i tiår framover, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Kjell_børge Freiberg mottok i dag to utbyggingsplaner for henholdsvis Gjøa og Duva-feltet

Duvafeltet ligger rett nordøst for Gjøafeltet. I henhold til den innleverte plan for utbygging og drift (PUD) for feltet vil det bli bygd ut med en havbunnsramme og tre produksjonsbrønner som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa. P1-prosjektet på Gjøa vil hente ut tilleggsressurser fra feltet gjennom en ny havbunnsramme og tre produksjonsbrønner. I likhet med Duva vil Gjøa P1-utbyggingen også knyttes til eksisterende infrastruktur på Gjøafeltet. 

- Nye utbyggingsprosjekter gir muligheter for nye viktige oppdrag for vår konkurransedyktige leverandørindustri. Disse prosjektene ved Gjøa er gode eksempler på at selskapene har funnet effektive utbyggingsløsninger som gir prosjektene god lønnsomhet. Utbygginger som dette vil være svært viktige i arbeidet med å utnytte kapasiteten i de flotte anleggene vi har ute på sokkelen lengst mulig, sier Freiberg.

Samlet er investeringskostnadene for de to utbyggingene på om lag 10 mrd. kroner. Samlede utvinnbare ressurser er av operatøren anslått til 120 millioner fat oljeekvivalenter. Begge utbyggingene har planlagt oppstart rundt årsskiftet 2020/2021.

Brønnstrømmen fra begge utbyggingene vil føres videre til Gjøaplattformen for prosessering og eksport. Utbyggingene vil i stor grad foregå parallelt, og det vil søkes å oppnå synergier på tvers av prosjektene for å få til kostnadseffektive løsninger. Prosjektene bidrar til forlenget levetid for Gjøaplattformen.

Fakta om Duva:

Duva ligger i utvinningstillatelse 636, 12 km fra Gjøaplattformen i Nordsjøen. Funnet ble gjort i 2016. Rettighetshaverne i feltet er Neptune Energy Norge AS (operatør, 30 pst.), Idemitsu Petroleum Norge AS (30 pst.), Pandion Energy AS (20 pst.) og Wellesley Petroleum AS (20 pst.).

Fakta om Gjøa P1:

Gjøafeltet ble påvist i 1989 og kom i produksjon i 2010. De delene av P1-segmentet som nå er funnet økonomisk lønnsomme for en utbygging var beskrevet i opprinnelig PUD for feltet som mulige, fremtidige tilleggsressurser, men hadde den gang ikke en definert dreneringsstrategi. Rettighetshaverne i Gjøafeltet er Neptune Energy Norge AS (operatør, 30 pst.), Petoro AS (30 pst.), Wintershall Norge AS (20 pst.), OKEA AS (12 pst.) og DEA Norge AS (8 pst.).