Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet søker etter leder og medlemmer til Energiklagenemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet søker etter en leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda som er under opprettelse. Oppnevnelsen foretas av Kongen i statsråd.

Energiklagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i medhold av energiloven og naturgassloven med tilhørende forskrifter. Energiklagenemnda er uavhengig og ikke kan instrueres i den enkelte sak.

Generelle instrukser og budsjettfullmakter gis gjennom årlige tildelingsbrev og vanlig etatsstyringsdialog med departementet. Energiklagenemnda vil normalt treffe enkeltvedtak i et utvalg på tre medlemmer, men i særlige tilfeller kan lederen beslutte at vedtak treffes av en forsterket nemnd på fem medlemmer. Lederen fastsetter sammensetningen av nemnda for hver enkelt sak.

Energiklagenemnda bistås av Klagenemndssekretariatet (KNSE) i Bergen, som er administrativt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg til å forberede saker for Energiklagenemnda utfører KNSE også oppgaver for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotteriklagenemnda og Frivillighetsregisternemnda. Nærmere regler om organiseringen av og saksbehandlingen i Energiklagenemnda fastsettes i egen forskrift.

Kvalifikasjonskrav og sammensetning

Energiklagenemnda skal behandle saker som krever god innsikt i energirett og økonomiske analyser. Nemnda skal fatte vedtak på grunnlag av rett faktisk grunnlag og gjeldende rettsregler. I tillegg vil nemnda måtte ta stilling til spørsmål av mer prosessuell karakter. Nemnda vil også behandle saker om ileggelse av overtredelsesgebyr. Grunnet nemndas uavhengighet forutsettes det at ansatte i NVE eller Olje- og energidepartementet ikke kan være medlemmer i Energiklagenemnda.

Lederen og medlemmene i Energiklagenemnda tiltrer ved behov, og er ikke fulltidsansatte. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år med mulighet til gjenoppnevning. Lederen av Energiklagenemnda oppnevnes i et åremål på seks år, med mulighet til gjenoppnevning for en ny periode. Medlemmene i nemnda må ha juridisk embetseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller mastergrad (eller tilsvarende) i økonomi. Erfaring fra saker eller utredninger innenfor kraftmarkedet og relevant EØS-rett vektlegges, samt øvrig erfaring fra det reguleringsrettslige området. I tillegg vil personlig egnethet vektlegges.

Nemndsmedlemmene vil honoreres etter timebetaling basert på statens gjeldende satser, i tillegg til et mindre engangsbeløp per år. Ved sammensetning av Energiklagenemnda tar departementet hensyn til kravene i likestillingsloven § 13 om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv., samt at sammensetningen må gi en tilfredsstillende geografisk spredning. Kandidater med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Videre prosess for utvelgelse av leder og medlemmer

Interesserte kandidater oppfordres til å melde seg. Henvendelsen skal inneholde en CV og en beskrivelse av kvalifikasjoner, samt en begrunnelse for egnetheten til vervet. Henvendelser sendes til postmottak@oed.dep.no med frist 07.10.2019. Det gjøres oppmerksom på at navn på kandidater som har meldt interesse kan bli gjenstand for offentlig innsyn.