Historisk arkiv

Vedtak i seks vannkraftsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i seks klagesaker som gjelder småkraftverk.

I Gratangen kommune i Troms har departementet avslått søknader om tre kraftverk og en regulering på grunn av ulemper for allmenne interesser og høye kostnader. I en av sakene opprettholdes NVEs avslag. I Stranda kommune i Møre og Romsdal har departementet omgjort to konsesjoner til avslag på grunn av ulemper for allmenne interesser og høye kostnader. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon i en av sakene.

I vurderingen av kraftprosjektenes lønnsomhet vektlegger departementet alle kostnadene ved prosjektene. I alle sakene er det høye kostnader for tilknytning til nett. Departementet legger til grunn at prosjekter med svak lønnsomhet i liten grad kan bære ulemper for allmenne og private interesser, som naturmangfold, landskap, friluftsliv og reindrift.

Regulering av Foldvikvatnet med utbygging av Øvre og Nedre Foldvik kraftverk i Gratangen kommune i Troms

Departementet har avslått søknadene om Øvre og Nedre Foldvik kraftverk med regulering av Foldvikvatnet. NVE hadde fremmet positiv innstilling. Kraftverkene ville med reguleringen bidratt med en årlig produksjon på om lag 25,1 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for reindrift, naturmangfold og andre interesser sett i lys av høye, samlede kostnader.

Dudal kraftverk i Gratangen kommune i Troms

Departementet har oppretthold NVEs avslag til Dudal kraftverk. Kraftverket ville ha bidratt med en årlig produksjon på om lag 11,1 GWh til en høy kostnad. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for landskap og friluftsliv.

Langedalselva kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Langedalselva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på inntil 20,5 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for naturmangfold og andre interesser og at de samlede kostnadene er høye.

Røyrhus kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVE tillatelse til Røyrhus kraftverk. Kraftverket vil kunne bidra med en årlig produksjon på 6,4 GWh. Departementet har lagt vekt på at Røyrhus kraftverk, selv om kostnadene er høye, vil ha svært begrensede konsekvenser for allmenne interesser.

Hauge kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Hauge kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på 13,6 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for landskap og andre interesser og at de samlede kostnadene er høye.