Historisk arkiv

Gjennomføring av kutt i oljeproduksjonen på norsk sokkel i juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

For å bidra til raskere stablisering av råoljemarkedet etter de omfattende globale smitteverntiltakene knyttet til Covid-19-pandemien, besluttet norske myndigheter å gjennomføre kutt i norsk råoljeproduksjon for perioden 1. juni 2020 til og med 31. desember 2020.

De faktiske produksjonstallene for norsk sokkel for juli viser at samlet oljeproduksjon fra feltene var 1 739 000 fat per dag. Dette betyr et kutt i juli på 120 000 fat per dag i forhold til referanseproduksjonen.

Samlet for juni og juli betyr dette at produksjonen for norsk sokkel har vært 52 000 fat per dag under det nivået Norge har forpliktet seg til for reguleringsperioden.

Bakgrunn

Kongen besluttet 7. mai 2020 å kutte i norsk oljeproduksjon. Kuttene skal bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene ville sørget for. Beslutningen ble tatt på selvstendig grunnlag for å sikre norske interesser.

Produksjonen på norsk sokkel skulle kuttes med 250 000 fat per dag i juni og 134 000 fat per dag i gjennomsnitt i andre halvår i forhold til referanseproduksjonen. Kuttene tar utgangspunkt i en referanseproduksjon på 1 859 000 fat olje per dag. I tillegg er produksjonsstart for flere nye felt forsinket til 2021. Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300 000 fat per dag lavere enn det selskapene hadde planlagt for.

De faktiske produksjonstallene for norsk sokkel for juni viste at samlet oljeproduksjon fra feltene var 1 543 000 fat per dag. Dette betyr et kutt i juni på 316 000 fat per dag i forhold til referanseproduksjonen, eller 66 000 fat per dag utover besluttede kutt. Disse 66 000 fatene per dag mindre enn kvoten i juni kan de ulike feltene legge til sin produksjonskvote for andre halvår.

Oljedirektoratet offentliggjør hver måned produksjonstallene for foregående måned på sine nettsider, samt tallene for juli måned.  

April: Om produksjonskuttene på norsk sokkel

Mai: Om produksjonskuttene på norsk sokkel

Juni: Om produksjonskuttene på norsk sokkel