Historisk arkiv

Godkjenner konsesjonsendringer og planer for Gismarvik vindkraftverk inkludert statlig arealplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent detaljplan, miljø-, transport- og anleggsplan og konsesjonsendringer for Gismarvik vindkraftverk etter at NVEs godkjenningsvedtak ble påklaget til departementet.

NVE anbefalte også at departementet endret vilkåret om merking av turbinene av hensyn til luftfart, slik at det skulle legges opp til å bruke radarstyrte hinderlys. Departementet har kommet til at radarstyrte lys skal benyttes, og har presisert vilkåret tilsvarende.

I forbindelse med klagebehandlingen har departementet vurdert og gjennomgått behandlingen av de vedtak som er fattet for Gismarvik vindkraftverk, slik Stortinget har anmodet om. Det er ikke funnet feil eller mangler ved noen av vedtakene som kan lede til ugyldighet, som er en forutsetning for at vindkraftkonsesjoner kan omgjøres.

Gismarvik vindkraftverk er planlagt i et område regulert til Haugaland Næringspark. Tysvær kommune har ikke regulert inn vindkraftverket i næringsparkområdet, eller tatt stilling til spørsmålet om dispensasjon.

Departementet mener den endelige konsesjonen for vindkraftverket skal ha mulighet til å kunne realiseres innenfor gjeldende frister. Departementet har derfor gitt konsesjonen virkning som statlig arealplan.

Her kan du lese vedtaket.