Historisk arkiv

Prop. 50 S (2020-2021) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag lagt fram Prop. 50 S (2020-2021) om endringar i statsbudsjettet 2020 under Olje- og energidepartementet.

I proposisjonen orienteres også Stortinget om bruk av fullmakter under petroleumsvirksomheten. Departementet orienterer videre om endringer i elsertifikatavtalen med Sverige som skal tre i kraft fra 1. januar 2021 og godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter i EU - fusjonskontroll av Northern Lights DA, selskapet som skal gjennomføre transport- og lagringsdelen av fullskalaprosjektet Langskip.

Proposisjonen inneholder forslag om anslagsendringer og omdisponering av enkelte bevilgninger. Forslag til budsjettendringer omfatter blant annet at anslaget for netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) økes med 15,1 milliarder kroner, fra 42,3 til 57,4 milliarder kroner i 2020. Videre er anslaget for kontantutbytte fra Equinor som utbetales i 2020 redusert med 700 millioner kroner, til 15 milliarder kroner.