Historisk arkiv

Tysvær vindkraftverk: Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs avslag på klager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet opprettholder vedtakene gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat om endringer av miljø, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan, MTA-plan for 132 (66) kilovolt nettilknytning og konsesjonsendringer for Tysvær vindkraftverk i Rogaland. Det innebærer at samtlige klager avslås.

- Det er både riktig og nødvendig å gjøre en endelig beslutning i klagesakene knyttet til utbyggingen av Tysvær vindkraftverk, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun legger til at det har gått svært lang tid siden konsesjon for denne vindkraftutbyggingen ble gitt i 2006, og stadfestet av den rødgrønne regjeringen i 2008. Bru påpeker at det ikke finnes noe rettslig grunnlag for å hevde at konsesjonen er ugyldig og at departementet mener det forelå et riktig og fullstendig kunnskapsgrunnlag da vedtak ble fattet.

Departementet har også samtykket til ekspropriasjon i forbindelse med nettilknytningen for vindkraftverket. Samtidig gir departementet konsesjonen med de endringer som nå er vedtatt, virkning som statlig plan.

Klagene fra Tysvær kommune og en rekke organisasjoner og privatpersoner dreide seg om NVEs skjønnsutøvelse og påstått manglende utredninger av visuelle virkninger, støy, naturmangfold, kulturminner og vannforekomster. Videre anførte klagerne at det er begått saksbehandlingsfeil, og at NVEs vedtak er i strid med lover og forskrifter.

Olje- og energiminister Tina Bru understreker at departementet har foretatt en grundig gjennomgang av alle sider ved klagene. Utbyggingsplanene som nå er godkjent innebærer mindre endringer sammenliknet med prosjektet som allerede var godkjent.

- Jeg mener hensynet både til miljø- og naturverdier er ivaretatt så godt det lar seg gjøre gjennom vedtakene som nå er fattet, sier Bru.

Konsesjonen for Tysvær vindkraftverk ble gitt i 2008 og i 2009 vedtok Olje- og energidepartementet statlig reguleringsplan for anlegget. Den statlige planen som nå er vedtatt, omfatter også de mindre endringene som departementet har gitt tillatelse til etter klagebehandlingen.

Her kan du lese vedtaket.