Historisk arkiv

Verdien av SDØE er beregnet til 1044 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2020 verdsatt til 1044 milliarder kroner, en reduksjon på 49 milliarder kroner siden 2018. Det viser en verdivurdering Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Rapport Rystad
Statsråd Bru mottok rapport fra Rystad Energy idag.

- Rapporten understreker hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for den norske stat. Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje- og gassvirksomheten og utbyttene fra Equinor, utgjør de årlige inntektene fra SDØE betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond, sier statsråd Tina Bru.

I 2018 anslo Rystad Energy at verdien av SDØE-porteføljen var 1093 milliarder kroner.

Etter flere år med svake oljepriser steg prisen i 2018 og holdt seg relativt stabil i 2019. Uro på tilbudssiden og tiltak for å håndtere Covid-19-pandemien våren 2020, har imidlertid ført til en sterk ubalanse i oljemarkedene og et kraftig oljeprisfall, i tillegg til svake gasspriser. Denne endringen i markedsforholdene forklarer mesteparten av verdireduksjonen fra 2018 til 2020. Svekket forventning til den norske kronen og økt forventning til fremtidig produksjon demper noe av den negative effekten.

-Statens andeler på norsk sokkel blir som resten av næringen påvirket av lavere priser. Olje -og gassindustrien er i en krevende periode, men dette er en langsiktig industri. Som rapporten viser, vil Norge nyte godt av en betydelig kontantstrøm fra SDØE-porteføljen i mange år fremover, sier statsråd Tina Bru.

Verdivurderingen av SDØE-porteføljen er en del av Olje- og energidepartementets oppfølging av SDØE og Petoro AS. Petoro ivaretar SDØE på vegne av staten. Rystad Energy har foretatt en vurdering av Petoros bidrag til merverdi for SDØE-porteføljen utover hva staten ville oppnådd uten en aktiv forvalter i årene 2018 og 2019. Selskapet anslår at merverdibidraget er mellom 16 og 26 milliarder kroner. "Netto kontantstrøm til staten for disse to årene var henholdsvis 120 og 96 mrd. kroner. "

Rapporten fra Rystad Energy