Historisk arkiv

Endringer i forskrifter til energiloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i to forskrifter til energiloven.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. februar 2021 og gjelder i følgende forskrifter:

  1. Bestemmelser i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (forskrift om kraftomsetning og nettjenester)
  2. Bestemmelser i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontroll av nettvirksomhet)

I tillegg blir en bestemmelse flyttet fra forskrift om elsertifikater til forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd (USLA) skal inkluderes i gjennomfaktureringen senest innen 1. juli 2021.

Lenke til lovdata:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har stått for utarbeidelsen av forskriftsendringene og gjennomføring av høringen. Les RMEs oppsummering av høringen og kommentarene til de enkelte bestemmelsene i forskriftene her.

Forskriftsendringene som fastsettes er en samling av flere mindre endringer. Det fastsettes endringer i bestemmelsene om definisjon av gjennomfakturering, adgang til måler, kontroll av måleverdier, beregning av forskudd, informasjon om energi- og klimatiltak på faktura, gjennomfakturering for forbrukere, interne rutiner for nøytral opptreden, nøytralitetsrapport, overtredelsesgebyr og tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. 

Endringene skyldes i stor grad behov for forenkling eller presiseringer. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet fastsettes en tariff for merkostnader knyttet til håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata. I dag kan nettselskapene, etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6, selv beregne en slik tariff. Endringen innebærer at størrelsen på tariffen blir standardisert ved at beløpet fastsettes i forskrift. Videre får RME mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på flere bestemmelser i forskrift om kraftomsetning og nettjenester.