Historisk arkiv

Naturfarer – hvem har ansvar for at nordmenn bor trygt?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum har mange stilt spørsmål om hvem som har ansvar for håndtering av risiko knyttet til naturhendelser som flom og skred. Få oversikt over ansvarsfordelingen her.

Flom og skred kan medføre tap av liv og skade på helse, eiendom, infrastruktur og miljø. Naturfare berører mange ulike områder i samfunnet og dermed også ulike sektorer og forvaltningsnivåer i det offentlige.

Norge har et omfattende og strengt regelverk for bygging i områder med natufare. Det er klare krav til sikkerhet ved ny bebyggelse, og Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) bistår kommunene med veiledning i arealplanleggingen. Folk skal både bo og jobbe i så trygge omgivelser som mulig.

Kommunene har et grunnleggende ansvar

Først og fremst er det kommunene som har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet. Dette omfatter rollen som samfunnsplanlegger på lokalt nivå, gjennom ansvar for arealplanlegging og behandling av byggesaker, og plikten til å sørge for kommunal beredskap. Fylkeskommunen har ansvar for å bidra til gode og helhetlige løsninger for å håndtere naturfare på tvers av kommunegrenser gjennom regional planlegging. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for plan- og bygningsloven, og er sektordepartement for kommunene og fylkeskommunene.

God samfunnsplanlegging er helt grunnleggende for å forebygge risiko knyttet til alvorlige naturhendelser. Her er plan- og bygningsloven det sentrale verktøyet. Loven pålegger kommunene å «forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.». Kommunene må også sørge for at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser når det planlegges utbygging. Ved ny utbygging i fareområder, skal det gjennomføres tiltak som gjør at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet. Slike tiltak kan for eksempel være en flomvoll eller stabilisering av sidene i en bekk slik at den ikke graver seg inn i jorda rundt.

Byggteknisk forskrift har utfyllende bestemmelser om utbygging i naturfareområder. En kommune kan ikke gi byggetillatelse i et område hvis det ikke kan dokumenteres at krav til tilstrekkelig sikkerhet etter plan- og bygningsloven er oppfylt. Ved en utbygging er det utbyggeren som har ansvaret for sikkerheten, i tråd med de krav, lover og regler som myndighetene har fastsatt.

NVE bistår kommunene

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet og bistår kommunene med å forebygge skader fra flom og skred. NVE utarbeider farekart, bidrar med innspill til kommunale arealplaner og bistår kommunene med sikringstiltak, overvåking og varsling. NVE hjelper også kommunene med løpende råd og med å ivareta sikkerheten ved hendelser.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har ansvaret for å samordne arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på direktoratsnivå og overfor fylkesmenn og kommuner. DSB har også ansvaret for Sivilforsvaret.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De forvalter byggteknisk forskrift som skal bidra til at det bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg. Kartverket er underlagt samme departement, og har ansvar for forvaltning av nasjonale kartdata og geografisk informasjon. Kartverket forvalter blant annet den nasjonale høydemodellen, som gir detaljert kunnskap over terrengforhold i landet. Modellen kan brukes til skred- og flomanalyser i samfunns- og beredskapsplanleggingen.

Miljødirektoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet og har ansvar for å fremskaffe et felles kunnskapsgrunnlag knyttet til klimatilpasning og arbeidet med å koordinere dette.

Utover dette har Samferdselsdepartementet ansvar for forvaltningen av infrastruktur som statlige veier, broer og jernbane.