Historisk arkiv

Nyheter

Reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Folla-Vindøla

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er i statsråd fredag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Folla-Vindøla-reguleringen i Surnavassdraget i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Vassdraget er regulert til kraftproduksjon, og hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden. Det pålegges derfor minstevannføring fra to sideelver til Surna, krav om nytt inntak og moderne konsesjonsvilkår.

Surnavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Folla-Vindøla-reguleringen har medført betydelige endringer i vannføringen i vassdraget. Kravet om revisjon er i hovedsak begrunnet med et behov for å bedre forholdene for laks- og sjøørretbestanden i Surna.

- Minstevannslipp vil bedre produksjonsforholdene og oppvekstsvilkårene for laks og sjøørret i det nasjonale laksevassdraget Surna. Samtidig har ikke alle forslagene til miljøforbedringer blitt gjennomført, da Trollheim kraftverk er svært viktig for forsyningssikkerheten i området, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Minstevannføringen fra Rinna er satt til 1,4 kubikkmeter i sekundet i sommerhalvåret og 0,26 kubikkmeter i sekundet i vinterhalvåret. Fra Store Bulu skal det slippes en minstevannføring på 0,9 kubikkmeter i sekundet i sommerhalvåret og 0,2 kubikkmeter i sekundet i vinterhalvåret.

Statkrafts frivillige nedtappingsrestriksjoner som praktiseres i dag er tatt inn i manøvreringsreglementet, da disse reduserer virkningene av effektkjøring betraktelig.

Ytterligere nedtappingsrestriksjoner ville i for stor grad ha medført at Trollheim kraftverk ikke kunne bidra med regulerkraft og spesialregulering. Departementet mener at konsekvensene for kraftsystemet er så vesentlige at dette ikke kan anbefales, selv om nedtappingsrestriksjonene ville hatt positive miljøeffekter.

- Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne gir det norske kraftsystemet stor fleksibilitet. Tiltak som begrenser denne fleksibiliteten medfører krevende avveininger mellom fordeler for miljø og allmenne interesser opp mot hensynet til forsyningssikkerheten for elektrisk kraft, sier olje- og energiminister Tina Bru.