Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Mottok ny Energi21-strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien fikk i dag overrakt den reviderte Energi21-strategien hos Rainpower i Sørumsand. Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi og utarbeides på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Strategien er utarbeidet av representanter fra næringslivet, forskningsmiljøene og myndighetene. Strategien skal bidra til økt verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse i energisektoren gjennom satsing på forskning og utvikling og ny teknologi

- Energi21-strategien gir ikke bare gode råd til oss politikere og til myndighetene. Rådene er like viktige for industrien og forskningsinstitusjonene. Energi21 gjør at vi alle trekker i samme retning, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det er opprettet et Energi21-styre som skal følge opp, implementere og revidere strategien. Styret jobber på oppdrag fra Olje- og energiministeren og gir råd til departementet om innretningen av departementets forskningsbevilgninger.

- Gjennom Energi21-strategien peker forskningsmiljøene, industrien og forvaltningen sammen på hvilke områder som bør prioriteres i energiforskningen. På denne måten bringer Energi21 en helhet inn i forskningen på fornybar energi og energieffektivisering, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Bakgrunn

Revidert strategi

Energi21 anbefaler i sin tredje strategi en sterk vekst i de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon innen 6 strategiske satsingsområder.

Klimautfordringen, forsyningssikkerhet og konkurransekraft er sentrale føringer for nasjonale og internasjonale strategier på energiområdet. Disse drivkreftene, sammen med vurderinger av potensial for måloppnåelse og nasjonale konkurransefortrinn, er lagt til grunn for prioritering av satsingsområder og anbefalte tiltak. De prioriterte satsingsområdene er:

  • Vannkraft
  • Fleksible energisystemer
  • Solkraft
  • Offshore vindkraft
  • Energieffektivisering
  • CO2-håndtering

Blant strategiens satsingsområder anbefaler Energi21 spesielt å løfte frem «Vannkraft» og «Fleksible energisystemer». Fagområdene representerer fundamentet i Norges energisystem, og har stor betydning for dagens og fremtidens verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt. Satsingsområdene for øvrig representerer fagområder der Norge har komparative fortrinn gjennom naturgitte energiressurser, teknologi- og kompetansebase samt industriell erfaring.

Den reviderte Energi21-strategien finner du her.

Under overrekkelsen fikk statsråden også en omvisning i Rainpowers produksjonshall på Sørumsand (foto: HSI/OED)