Historisk arkiv

Mottok rapport om bedre organisering av strømnettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Rapporten 'Et bedre organisert strømnett' ble i dag overlevert Olje- og energiminister Tord Lien. Ekspertgruppen bak rapporten er ledet av Eivind Reiten, med advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard som medlemmer.

Rapporten Et bedre organisert strømnett ble i dag overlevert Olje- og energiminister Tord Lien. Ekspertgruppen bak rapporten er ledet av Eivind Reiten, med advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard som medlemmer.

Strømnettet er en kritisk del av infrastrukturen i et moderne samfunn. Hvordan nettet organiseres er viktig for å få til de riktige investeringene fremover og for kostnadseffektivitet. De foreslåtte tiltakene berører mange interessenter og rapporten sendes derfor ut på en bred høring, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Ekspertgruppen har drøftet samfunnets mål og forventninger til strømnettet.  Rapporten gir et bilde av dagens organisering og regulering av nettet, og peker på utfordringer ved struktur og organisering av nettvirksomheten. Ekspertgruppen gir sine anbefalinger og foreslår en rekke tiltak som samlet sett vil bidra til en mer rasjonell nettstruktur, bedre investeringer og økt nøytralitet i sektoren. 

Rapporten er tilgjengelig her og sendes ut på høring med frist til 1. oktober 2014.

Eivind Reitens presentasjon.

Eivind Reiten (t.v) og olje- og energiminister Tord Lien under overleveringen av rapporten fra ekspertgruppen (foto: EBM/OED).