Historisk arkiv

TFO 2014 - Utlysning av areal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen - TFO 2014 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2015.

- TFO-ordningen er en av hjørnesteinene i norsk petroleumspolitikk. Ved å bidra til effektiv utforskning av store deler av norsk sokkel har den vært avgjørende for de store verdiene som er skapt gjennom leteaktiviteten de siste årene, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

I TFO 2014 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 6 blokker i Norskehavet nær Aasta Hansteen-feltet og 3 blokker i Barentshavet nær Snøhvit-feltet. Utlysningen har vært gjenstand for offentlig høring.

- Hoveddelen av leteaktiviteten på norsk sokkel foregår innenfor TFO-området. Det å legge til rette for at det opprettholdes et høyt tildelingsnivå i TFO-rundene er avgjørende for å oppfylle regjeringens ambisjoner for næringen, fortsetter Olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Selskapenes søknadsfrist er satt til tirsdag 2. september 2014 kl 12.00.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Kart i pdf: Forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt 

Bakgrunn
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Ordningen ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologiske mest kjente delene av sokkelen.

TFO-området omfatter de geologisk mest kjente områdene på norsk sokkel. I disse modne områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagte infrastruktur. Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt tilsig av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas årlig en vurdering om området omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder modnes.