Historisk arkiv

Tillatelse til å bygge nytt Verma kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Rauma Energi AS er i dag gitt tillatelse til å bygge nytt Verma kraftverk. Opprustningen vil gi en økt produksjon i underkant av 37 gigawattimer (GWh) årlig. Det tilsvarer årsforbruket til 1850 husstander.

Verma er et sidevassdrag til det vernede Raumavassdraget. Vermevassdraget har i mange år vært utnyttet til kraftproduksjon. 

- Dette er et svært godt prosjekt som sørger for mer fornybar energi gjennom opprustning av et eksisterende kraftverk i et område med kraftunderskudd. Både vannveien og den nye kraftstasjonen er planlagt i fjell. Dette vil gi store landskapsforbedringer sammenlignet med dagens situasjon, hvor rør og kraftverk ligger i dagen, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Vermefossen er godt synlig og markant i flomperioder, ikke minst sett fra Raumabanen. Av denne grunn økes minstevannsføringen på dagtid i sommerperioden i turistsesongen mot en reduksjon eller opphør på kveld/natt. Pålegget øker sikkerheten for at Vermefossens betydning som landskapselement opprettholdes, samtidig som reduksjonen i kraftproduksjonen av minstevannføringspålegget begrenses. 

Inntaksmagasinet for Verma kraftverk grenser i dag inntil Vermedalen naturreservat. Kongen i Statsråd har derfor i dag vedtatt en endring av grensene for naturreservatet slik at en heving av magasinet ikke griper inn i verneområdet. Det skal i utgangspunktet mye til for å endre vernegrensene i slike tilfeller. I denne saken er det blant annet lagt vekt på at grenseendringen er svært begrenset, og det er tatt inn vilkår i konsesjonen knyttet til forekomst av den truede arten ulvelav i verneområdet. 

Effektkjøring med hyppig start og stopp av produksjonen over døgnet kan medføre negative virkninger for blant annet fisk som følge av raske vannstandsendringer. Effektkjøring er ikke aktuelt ettersom Verma kraftverk har utløp i et nasjonalt laksevassdrag. 

En økning av magasinkapasiteten vil kunne løse dagens isproblematikk i inntaksmagasinet. Magasinet kan derfor heves med 5,0 m.