Historisk arkiv

Endring i industrikonsesjonsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag om endringer i industrikonsesjonsloven som gir adgang til å etablere privat minoritetseierskap i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper. Høringsfristen er satt til tirsdag 9. februar 2016.

- Regjeringen har som mål at industrien har forutsigbar tilgang på kraft. Dette er en forutsetning for utvikling av industrivirksomhet her til lands og fortsatt foredling av våre fornybare kraftressurser. Forslaget følger opp regjeringens målsetting, uten å rokke ved de sentrale elementene i prinsippet om offentlig eierskap som følger av industrikonsesjonsloven, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I dag kan private aktører erverve inntil en tredjedel av aksjene i et offentlig selskap med vannkraftkonsesjoner. Departementet foreslår at tilsvarende regler som for aksjeselskaper skal gjelde private erverv i ansvarlige selskaper, inkludert selskaper med delt ansvar. Dette vil muliggjøre uttak av kraft som alternativ til ordinært utbytte.

Uavhengig av selskapsform må de offentlige majoritetseierne inneha minst to tredjedeler av kapitalen og stemmene og utøve et reelt offentlig eierskap.

De offentlige aktørene må beholde den hele og fulle eierstyring over kraftproduksjon og utnyttelse av vannkraftressursene. Departementet vil gjennom konsesjonsbehandlingen sikre at selskapet er åpenbart offentlig eid, slik industrikonsesjonsloven krever.

Videreføring av kravet til reelt offentlig eierskap innenfor de gjeldende EØS-rettslige rammene er en forutsetning for de vurderinger endringsforslaget bygger på.

Høring