Historisk arkiv

Forslag om endringer i energiloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag lagt frem Prop. 35 L (2015-2016) for Stortinget. I proposisjonen foreslår regjeringen lovendringer om nettvirksomhet, blant annet å skjerpe kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

– Kraftsystemet er i betydelig endring. Vi produserer mer vindkraft og vannkraft, vi tar i bruk strøm til stadig nye formål, og innfører smarte strømmålere. Grunnlaget for å videreutvikle et bærekraftig og robust kraftsystem legges nå. Regjeringen vil ha en organisering av kraftnettet som sikrer nødvendige investeringer og samtidig gir lavest mulige kostnader for folk flest, industri og annet næringsliv. Derfor fremmer regjeringen i dag et forslag om å skille nettselskapenes monopolvirksomhet fra annen virksomhet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lovforslaget legger til rette for styrket oppmerksomhet om nettvirksomhet i egne og mer uavhengige enheter. I dag er kun selskap med flere enn 100 000 nettkunder pålagt å skille nettvirksomheten fra produksjon og omsetning av elektrisk energi, gjennom såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille.

Flere studier peker på uheldige sider av tett sammenblanding av nett og konkurranseutsatt virksomhet. Forslaget følger blant annet opp en av de viktigste anbefalingene fra en ekspertgruppe ledet av Eivind Reiten, som avga rapporten, "Et bedre organisert strømnett", i 2014.

Rapporten "Utvikling i nøkkeltall for nettselskap, med fokus på nettstruktur" fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser at nettselskap uten kraftproduksjon eller kraftomsetning i samme enhet har vesentlig høyre avkastning enn selskapene som har samlet disse aktivitetene. Ifølge rapporten har kraftselskaper der strømnett, kraftproduksjon og omsetning er samlet i samme enhet om lag 15 prosent høyere kostnader per kilometer nett. Da er det tatt hensyn til kundetetthet og andre relevante geografiske forskjeller.

- Kraftnettet er et brukerfinansiert monopol der strømkundene er bundet til nettselskapet der de bor. Det er derfor et særlig behov for kundebeskyttelse og kostnadskontroll i denne sektoren. I tillegg kan nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i samme enhet gi uheldig sammenblanding av roller, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I arbeidet har departementet tatt hensyn til at morselskap skal kunne tilby administrative fellestjenester, som lønn og personal. Av hensyn til effektiv drift og beredskap foreslås også å gi mulighet for samarbeid mellom nett-, produksjons- og fjernvarmevirksomhet om drift av felles driftssentral.

Øvrige forslag i proposisjonen knytter seg til definisjon av transmisjonsnettet, utpeking av koordinerende operatør av distribusjonssystem og bestemmelser om omgjøringsadgang knyttet til nettselskapenes inntektsrammer.