Historisk arkiv

Konsesjon for bygging av Fennefoss kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Agder Energi Vannkraft AS har i statsråd i dag fått konsesjon til å bygge Fennefoss kraftverk i Otra i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder.

Fennefoss kraftverk vil gi om lag 58 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 2800 husstander.  

- Fennefoss kraftverk vil bidra til at vi kan nå målet om mer fornybar produksjon, og om lag 60 prosent av produksjonen vil kunne skje på vinteren når forbruket er størst. Fennefoss kraftverk er et godt eksempel på en miljømessig akseptabel tilleggsutbygging med god ressursutnyttelse i et allerede utbygd vassdrag, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Fennefoss kraftverk vil innebære en opprydding i området rundt Fennefossen som i dag er preget av rester av tidligere tiders industrivirksomhet. Hensynene til landskap og biologisk mangfold er ivaretatt, blant annet ved å pålegge helårig minstevannføring. I Otravassdraget finnes bleka, en lakseart som tilbringer hele livet i ferskvann. Det er fastsatt en rekke avbøtende tiltak for å ivareta bleke med leveområde i denne delen av Otravassdraget.