Historisk arkiv

Konsesjon til Nedre Otta kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er i statsråd i dag gitt tillatelse til bygging av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå. Tiltaket vil berøre Ottaelva fra Eidefossen i Vågå og ned til Meiskår i Sel før samløpet med Gudbrandsdalslågen.

- Denne vannkraftutbyggingen vil gi et svært verdifullt bidrag til regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon.  Hensynet til allmenne interesser, friluftsliv, elvesport og næringsinteressene i utbyggingsområdet er godt ivaretatt gjennom vilkårene i konsesjonen. Prosjektet vil gi stor regulerbar produksjon i et vassdrag som allerede er utbygd, uten nye reguleringer, damkonstruksjoner eller større tekniske inngrep, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Inntaksdammen i Eidefossen skal benyttes for utbyggingen. Ny årlig produksjon som følge av Nedre Otta kraftverk vil bli i overkant av 240 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer årsforbruket til rundt 12000 husstander. Om lag en tredjedel av produksjonen vil være vinterkraft, og det vil være en stor andel regulerbar kraft.

- Det har vært mye debatt om Ottaelvas betydning for elvesportaktiviteter som padling, rafting og næringsvirksomhet knyttet til slike aktiviteter. For å komme elvesportutøverne best mulig i møte, er det fastsatt et vannslipp på 150 m3 i sekundet tre dager i uka de siste ukene i juni, i hele juli og første uke i august. Dette er en utvidelse med en dag i uka sammenlignet med NVEs innstilling, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I konsesjonsbehandlingen er det lagt vekt på at Ottadalen allerede er preget av landbruksaktivitet, bebyggelse og annen infrastruktur, og at vassdraget er påvirket av reguleringer og kraftproduksjon. Det sammenhengende vassdragsmiljøet i Otta/Lågensystemet har også vært et viktig moment. De negative konsekvensene for naturmangfoldet kan i stor grad avbøtes med tiltak. Det skal føres tilsyn med reguleringens virkninger for flommarksvegetasjonen i vassdraget.

Som følge av tillatelse til utbyggingen er det også gitt anleggskonsesjon etter energiloven til AS Eidefoss til ny 66 kilovolt (kV) kraftledning fra kraftverket til Tolstadåsen, og en ny 132 kV-ledning med avgreining fra 132 kV-ledningen Rosten-Vågåmo til en ny 132/66 kV transformator i Nedre Otta kraftverk.