Historisk arkiv

Konsesjon til ny kraftledning fra Modalen til Mongstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

56/2015

I statsråd fredag har BKK Nett AS fått konsesjon til en ny 300 (420) kilovolt (kV) kraftledning fra Steinsland i Modalen via Masfjorden, Gulen og Austrheim til Mongstad i Lindås. Den totale investeringskostnaden for prosjektet er om lag én milliard kroner. Kraftledningen berører også Sogn og Fjordane og Hordaland.

- Sammen med ledningene Sima-Samnanger og Kollsnes-Mongstad vil ledningen Modalen – Mongstad være den siste av tre viktige brikker som nå kommer på plass for å gi en trygg og sikker kraftforsyning for befolkning, industri og næringsliv i Bergen og regionen rundt. Ledningen vil også legge til rette for mer fornybar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Kraftledningen skal bygges som luftledning fra Steinsland via Stølsheimen til Haugsværdalen i Masfjorden og videre via Frøyset til Iledalsvågen i Gulen. Fra Matre til Frøyset vil den nye 420 kV-ledningen erstatte eksisterende 132 kV-ledning, som vil bli revet. I Fensfjorden legges sjøkabel frem til Mongstad, før ledningen fortsetter til Lindås transformatorstasjon.

 For å redusere negative virkninger av ledningen, vil det på det på deler av strekningen være kamuflerte master, foretas skånsom skogrydding og merking av liner av hensyn til fugl. Sjøkabeltraséen som er valgt for kryssingen av Fensfjorden gjør at de viktige landskaps- og kulturminneverdiene i Postvågen ikke blir berørt. Store deler av ledningen går i områder med god avstand fra bebyggelse. Traseen gjennom Stølsheimen unngår områder som er særlig verdifulle for friluftsliv og kulturmiljø, og går i all hovedsak i områder som allerede er berørt av tekniske inngrep etter tidligere vannkraftutbygging. Det skal utarbeides en miljø-, transport og anleggsplan i forbindelse med prosjektet.

Ledningen bygges som et 420 kV-anlegg, men skal inntil videre driftes på 300 kV spenningsnivå. BKK Produksjon AS har samtidig fått konsesjon til ombygging av 132 kV ledningen fra Stordal til Haugsvær i Masfjorden.  BKK Nett AS har fått konsesjon for ombygging av 132 kV kraftledningen fra Matre til Haugsvær med jordkabelanlegg på den første strekningen ut fra koblingsanlegget på Matre.

Les vedtatt kongelig resolusjon: BKK Nett AS - konsesjon for bygging av ny 300(420)kV kraftledning Modalen-Mongstad

Oversiktskart.pdf.