Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nei til vindkraftkonsesjon i Aremark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag med endelig virkning avslått klagene på NVEs vedtak om avslag på konsesjon til Kjølen vindkraftverk i Aremark kommune.

NVE avslo konsesjonssøknaden til Kjølen Vindpark AS 1. mars 2013. Vedtaket ble påklaget av blant annet Kjølen vindpark AS og enkelte grunneiere i området. I forbindelse med klagebehandlingen la utbyggeren Kjølen Vindpark AS fram en planendringssøknad med en redusert utbygging for å imøtekomme noen av innvendingene mot prosjektet.  Departementet sendte planendringssøknaden til NVE og Aremark kommune. Både NVE og kommunen meddelte departementet at planendringssøknaden ikke endret på deres innvendinger til prosjektet.  

 - Jeg har lagt avgjørende vekt på at planområdet for vindkraftverket ligger i et stort, sammenhengende og lite berørt område, som bør vernes mot store inngrep. Vindkraftverket vil ha negative virkninger for friluftslivet og naturverdier i området som overstiger fordelene. Det er derfor ikke grunnlag for å gi konsesjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Kjølen vindkraftverk var planlagt med inntil 54 turbiner med til sammen 130 MW installert effekt i et om lag 20 km2 stort planområde i Vestfjella i Aremark. Det reduserte prosjektet, kalt Aremark vindkraftverk, omfattet inntil 45 turbiner og 105 MW med planområdet redusert til om lag 13 km2. Departementet har i klagebehandlingen lagt til grunn det reduserte prosjektet, men har ikke funnet at dette i tilstrekkelig grad reduserer de negative virkningene av en utbygging i området. 

Les departementets vedtak her.