Historisk arkiv

Gode muligheter for å lykkes med CO2-håndtering i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet legger i dag frem mulighetsstudien for fullskala CO2-håndtering i Norge.

– I vårt arbeid med CO2-håndtering har vi valgt å bygge stein på stein og følge beste industripraksis for modning av prosjekter. Mulighetsstudien er en viktig del av dette arbeidet, og viser at det er mulig å realisere en fullskala CO2-håndteringskjede i Norge innen 2022 og til betydelig lavere kostnader enn for prosjekter som er utredet i Norge tidligere, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Stortinget og regjeringen har høye ambisjoner om å få til CO2-håndtering. Regjeringen har fulgt opp ambisjonene gjennom oppfølgingen av strategien som ble framlagt for Stortinget i statsbudsjettet for 2015. Strategien omfatter forskning og utvikling, demonstrasjon, internasjonalt samarbeid, støtte til fullskalaprosjekt gjennom EUs forskningsprogram og utredning av fullskala CO2-håndtering i Norge. Fullskala CO2-håndtering i Norge er utredet og fulgt opp gjennom idéstudien fra i fjor og mulighetsstudiene som legges fram nå.

- Bred anvendelse av CO2-håndtering er nødvendig for at verden skal nå sine klimamål. Den viktigste målsettingen med et fullskala CO2-prosjekt i Norge er å bidra med kunnskap og læring slik at CO2-håndtering kan tas i bruk i industrien over hele verden. Mulighetsstudiene gir et godt faktagrunnlag for å vurdere hvordan vi skal arbeide videre med fullskala CO2-håndtering i Norge, sier statsråd Lien.

Formålet med mulighetsstudiene er å vise minst én teknisk gjennomførbar fullskala CO2-håndteringskjede med tilhørende kostnadsestimater. En slik kjede omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Resultatene viser at det er flere alternativer som er teknisk mulige å realisere i Norge.

Tre industriaktører har gjennomført CO2-fangststudier; Norcem AS har vurdert muligheten for fangst av CO2 fra røykgassen ved sin sementfabrikk i Brevik, Yara Norge AS har vurdert fangst fra tre ulike kilder ved ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) har vurdert fangst fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud (Klemetsrudanlegget AS). Studiene viser at CO2-fangst er teknisk gjennomførbart ved alle tre utslippslokasjonene.

Videre har Gassco gjennomført en studie av skipstransport av fanget CO2 mellom utslippslokasjon og lagerlokasjon under ulike trykk- og temperaturbetingelser. Gassco vurderer alle løsningene for de studerte transportalternativene som teknisk gjennomførbare. 

Statoil ASA har gjennomført en mulighetsstudie for CO2-lagring ved tre ulike lokasjoner på norsk kontinentalsokkel. Både Statoil og Gassnova vurderer en utbyggingsløsning for lagring av CO2 med et landanlegg og en rørledning til Smeaheia-området som den beste løsningen gitt målene for prosjektet. Smeaheia-området er lokalisert øst for Troll-feltet om lag 50 kilometer fra land. Denne løsningen har lavest gjennomføringsrisiko og stor lagringskapasitet, og det er relativt enkelt å bygge ut kapasiteten i infrastrukturen.

Planleggings- og investeringskostnadene for en slik kjede er estimert å være mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner (eks. mva.). Planleggings- og investeringskostnadene vil avhenge av hvor mye CO2 som skal fanges, hvor den skal fanges fra og hvor mange transportskip som behøves. Kostnadsestimatene er basert på industriaktørenes rapporter og er innenfor et usikkerhetsnivå på +/- 40 prosent eller lavere.

Olje- og energidepartementet har hatt det overordnede ansvaret for arbeidet med mulighetsstudiene. Gassnova SF har vært koordinator og hatt ansvaret for fangst- og lagringsdelene av prosjektet, mens Gassco AS har hatt ansvar for transportdelen.

De videre planer for regjeringens arbeid med CO2-håndtering vil bli presentert i statsbudsjettet for 2017.

Les hele rapporten her (pdf).

Sammendrag (engelsk).