Historisk arkiv

Konsesjon til vindkraft i Nord-Odal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til E.ON om bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune.

Konsesjonen omfatter inntil 155 megawatt (MW) installert effekt, som kan gi en årlig produksjon på om lag 390 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer strømforbruket til nærmere 20.000 husstander. Vindkraftverket omfatter to planområder på til sammen om lag 28 kvadratkilometer vest for Storsjøen.

- Dette vindkraftverket kan gi en betydelig produksjon av fornybar energi sentralt plassert på Østlandet. Ved en utbygging vil det bli en betydelig anleggsaktivitet som også vil komme næringslivet i kommunen til gode, sammen med virksomheten som følger når anlegget kommer i drift.  Jeg har også merket meg at E.ON har vist vilje til å gjøre endringer og tilpasninger i prosjektet for å ivareta miljøverdier og lokale hensyn i Nord-Odal, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak fra 2014 ble påklaget av en rekke organisasjoner, foreninger og privatpersoner. Nord-Odal kommune fremmet innsigelse til planene, men valgte etter en fornyet behandling i kommunen i januar 2016 å trekke innsigelsen.

Fylkesmannen i Hedmark hadde innsigelse blant annet av hensyn til naturverdier knyttet til gammelskog. Departementet har foretatt nødvendige endringene i konsesjonen for å ivareta registrerte gammelskogverdier utredet for frivillig vern. Hensynet til naturmangfold er derfor godt ivaretatt med dette vedtaket.

Departementets vedtak her.