Forsiden

Historisk arkiv

Oppstart av ny konsesjonsrunde på norsk sokkel – utlysning av TFO 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2016 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

- Tildeling av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel over tid. Dette er særlig  viktig i dagens situasjon. Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en av bærebjelkene i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP)

I TFO 2016 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet. Utvidelsen omfatter blokker ved Hansteen-feltet nord i Norskehavet, og områder ved funnene Castberg, Alta og Gohta i Barentshavet. Utvidelsen legger til rette for god ressursforvaltning i disse områdene.

Kart TFO2016 - utlysning

- Ved å lyse ut en rekke nye blokker i Norskehavet og Barentshavet legger regjeringen opp til økt aktivitet. At industrien får tilgang til areal i områdene rundt nye utbygginger og funn er viktig for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i områdene, understreker Lien.  

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2017. Selskapenes søknadsfrist er satt til tirsdag 6. september 2016 kl. 12.00.

Kart TFO 2016

Bakgrunn
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Ordningen ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologiske mest kjente delene av sokkelen.

TFO-området omfatter de geologisk mest kjente områdene på norsk sokkel. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagte infrastruktur. Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt tilsig av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas årlig en vurdering om området omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer.