Historisk arkiv

Regjeringen forbereder investeringsselskap for grønn teknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 varsler regjeringen at den vil komme med konkrete forslag til investeringsmandat, organisering og budsjettering for "Fornybar AS" i forbindelse med statsbudsjettet for neste år.

– Regjeringen utreder for tiden hvordan "Fornybar AS" konkret kan operasjonaliseres. Tiltaket skal bidra til reduserte klimagassutslipp og så langt som mulig supplere eksisterende virkemidler. Satsingen skal inkludere innsats rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Vi legger opp til at "Fornybar AS" sammen med private investorer skal investere i primært unoterte selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi, sier olje- og energiminister Tord Lien.

"Fornybar AS" skal være et kapitalvirkemiddel som skal investere i grønn teknologi med sikte på markedsmessig avkastning. Grønn teknologi er teknologier som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp. For å oppnå utløsende virkning, må kravet om avkastning fra "Fornybar AS" vurderes i lys av behovet for å kunne ta noe større risiko enn en ren finansiell aktør ville gjort. Forholdet til statsstøttereglene vil vurderes.

Det legges til grunn at "Fornybar AS" vil få et bredt investeringsunivers og at aktiviteten skal ha en norsk forankring. Det skal ikke være et mål å spesielt stimulere til utbygging av ny kraftproduksjon i Norge. Prosjekter med produksjon av fornybar energi i andre land kan vurderes.

Etableringen av "Fornybar AS" vurderes i sammenheng med eksisterende statlige investeringsselskaper.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 fattet Stortinget 3. desember 2015 et vedtak der regjeringen ble bedt om å forberede opprettelse av "Fornybar AS" ("Greenfund"), et selskap som skal investere i grønn teknologi. Anmodningsvedtaket har en bred innfallsvinkel, og tar sikte på en stor statlig forvaltningskapital. Det er derfor nødvendig med et grundig utredningsarbeid.

Bakgrunn

Anmodningsvedtak nr. 69 (2015-2016):

"Stortinget ber regjeringen forberede opprettelse av Fornybar AS («Greenfund»). Fondet skal sammen med private kunne investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi, herunder for eksempel fornybar energi, hydrogen, energilagring, transportløsninger med lave klimatrykk, reduksjon, fjerning, transport og lagring av CO2, energieffektive industriprosesser, og innrettet slik at selskapet forventes å gi markedsmessig avkastning over tid. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan et slikt selskap kan operasjonaliseres når det gjelder investeringsmandat, organisering, budsjettering og om det vil virke utløsende på denne typen investeringer i lys av eksisterende virkemidler, samt om slike investeringer bør begrenses til Norge eller ha globalt mandat, og komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2016. Det tas sikte på at fondet over tid får en forvaltningskapital på 20 mrd. kroner."