Historisk arkiv

Økt verdiskaping i petroleumssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Lønnsomheten på norsk sokkel er god også med dagens lavere oljepriser. Petroleumsvirksomheten er Norges desidert største og viktigste næring og bidrar med store inntekter til fellesskapet i 2017.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Revidert nasjonalbudsjett 2017 anslått til rundt 179 milliarder kroner i 2017 (faste 2017-kroner). Dette er en økning på om lag 54 milliarder sammenliknet med året før. Anslaget inkluderer skatter og avgifter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil. Olje- og gassprisene som er forutsatt i anslaget er henholdsvis 444 kroner per fat olje og 1,67 kroner per standard kubikkmeter gass målt i faste 2017-kroner.

- Petroleumsnæringen har lykkes med å redusere kostnadene for å øke produktiviteten og effektivisere driften. Dette øker konkurransekraften for norske selskaper og sikrer framtidige verdiskaping, arbeidsplasser og statlige inntekter som igjen finansierer velferden vår, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Investeringsutgiftene på norsk sokkel inklusiv leting anslås til 147 milliarder kroner i 2017 målt i faste 2017-kroner. Investeringene kommer ned fra et rekordhøyt nivå i 2014. Prognosene viser at aktivitetsnivået ventes å stabilisere seg på et høyt nivå i årene som kommer.

- I løpet av fjoråret leverte selskapene inn fem utbyggingsplaner. Hittil i år har jeg allerede mottatt to utbyggingsplaner, og jeg forventer enda flere i år. Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er viktig for å sikre fremtidige utbygginger og inntekter fremtidige arbeidsplasser. Derfor er dette en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, sier Søviknes.

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt store. Av de totale utvinnbare ressursene var kun 48 prosent produsert ved inngangen til 2017.

Prognosen for total petroleumsproduksjon tilsier et stabilt nivå det neste tiåret. Fallet i oljeproduksjonen siden toppen ved tusenårsskiftet har stanset og gitt en produksjonsøkning de siste tre årene. Samtidig er gasseksporten rekordhøy. Totalproduksjon av olje, NGL (naturgass i væskeform), kondensat og gass på norsk sokkel anslås til rundt 229 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2017. Forventet gassproduksjon utgjør om lag halvparten av dette.

Endret 14. mai kl 09.30.