Historisk arkiv

En milepæl for Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram en proposisjon for Stortinget om utbyggingsplanen for Johan Castberg-feltet. Proposisjonen inneholder i tillegg en status for petroleumsvirksomheten.

prop 80 s

- Utbyggingen av Castberg-feltet er et gigantisk industriprosjekt med høy lønnsomhet. Næringslivet i nord vil få nye forretningsmuligheter og oljemiljøene i Hammerfest og Harstad vil bli styrket. Jeg har stor tro på at olje og gass vil bety enda mer for den nordlige landsdelen framover. Statoil har på vegne av eierne lagt fram en god plan for utbygging og drift som regjeringen anbefaler godkjent, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet ble levert til myndighetene 5. desember 2017. Større utbygginger på norsk sokkel legges fram for Stortinget før de godkjennes av Olje- og energidepartementet. Regjeringen legger i dag Castberg-utbyggingen fram for Stortinget og anbefaler at utbyggingsplanen godkjennes med enkelte vilkår knyttet til god ressursforvaltning og sikker drift.

- Dette blir tredje feltutbygging i Barentshavet, av det hittil største norske oljefeltet i havområdet. Det vil gi store ringvirkninger både i utbyggings- og driftsfasen, og skape store verdier for felleskapet gjennom inntekter til staten og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, fortsetter Søviknes.

Fv Torger Rød, daværende konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan og statsråd Terje Søviknes

 Fra kontraktstildeling for modulene til plattformdekket, fra venstre Torger Rød (Statoil), daværende konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan og statsråd Terje Søviknes.

Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er beregnet til 88,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3), eller 558 millioner fat olje. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2022, og forventet produksjonsperiode er 30 år. Totale, forventede investeringer til utbygging av Castberg-feltet er 47,2 milliarder 2017-kroner. Forventet nåverdi før skatt med syv prosent realrente er beregnet til 74,2 milliarder 2017-kroner. Utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på over 31 dollar per fat.

Utbyggingen av Castberg-feltet vil medføre betydelig sysselsetting i norske bedrifter. Nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er av operatøren beregnet til om lag 47 000 årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden 2017–2024. I driftsperioden er nasjonale sysselsettingsvirkninger beregnet til i overkant av 1 700 årsverk i et normalt driftsår.

Utbyggingen vil gi positive ringvirkninger for Nord-Norge både i utbyggings- og driftsfasen. Samlede regionale sysselsettingsvirkninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen er beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Årlige regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Operatøren planlegger å legge driftsorganisasjonen til Harstad og helikopter- og forsyningsbasen til Hammerfest.

castberg bilde

Foto: Statoil

Status for petroleumsvirksomheten

Proposisjonen inneholder i tillegg en gjennomgang av status for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. I 2017 bidro olje og gass med 168 milliarder kroner til statskassen, eller over 30 000 kroner per innbygger. Om lag syv prosent av samlet sysselsetting, eller i underkant av 200 000 personer, var tilknyttet petroleumsnæringen i 2016. Ressursregnskapet indikerer at om lag halvparten av de totale petroleumsressursene på norsk sokkel gjenstår å produsere.

- Framtidsutsiktene for norsk sokkel er positive, med en konkurransedyktig ressursbase, høy investeringstakt og god interesse fra oljeselskaper for fortsatt leting, utbygging og drift. Norsk petroleumspolitikk fungerer godt, og regjeringen vil videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk, sier Søviknes.

Ressurstilveksten fra nye funn har de siste årene vært lav. Dersom det ikke blir gjort nye, større funn vil dette medføre redusert investeringsaktivitet på mellomlang sikt. Det er god interesse fra næringen for videre utforskning av norsk sokkel. De siste årene, og særlig etter oljeprisfallet i 2014, er det gjennomført en rekke tiltak i næringen for å øke produktivitet og effektivitet og redusere kostnadsnivået. Tiltakene har gitt resultater og vises både i form av lavere investeringskostnader for nye prosjekter, reduserte kostnader på utvinningsbrønner på felt i drift og i reduserte drifts- og letekostnader. Dette er viktige tiltak for å sikre norsk sokkels konkurransekraft.

Les Prop. 80 S (2017-2018) her.