Historisk arkiv

Forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). Med det legges det til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler.

Havnæringene er en betydelig kilde til statens inntekter og verdiskaping i Norge. Disse næringene finansierer store deler av velferden vår, og er sentrale for Norges fremtid. Regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer.

Skal vi sikre at Norge skal fortsette å være best på hav, må myndighetene legge til rette for at de etablerte havnæringene kan vokse videre. Samtidig må nye næringer utvikles og drives på samme forsvarlige og bærekraftige måter som våre eksisterende havnæringer. Utvinning av havbunnsmineraler er en av disse nye mulighetene.

– Utvinning av havbunnsmineraler vil kunne bli en sentral næring i Norge. Mineralene som finnes på havbunnen er viktige for teknologier som skal ta oss inn i fremtiden. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, vindmøller, elektriske biler og solcellepaneler, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP)

Forslaget til havbunnsminerallov skal legge til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel, men slik at sameksistens med annen virksomhet ivaretas. Det er basert på statens eiendomsrett til mineralressursene og erfaringer fra øvrig virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Verdiskapingen fra mineralressursene skal skje innen forsvarlige og bærekraftige rammer.

– Vi vet i dag lite om hvor stor denne næringen kan bli, men vi skaffer oss mer kunnskap. Oljedirektoratet er allerede i gang med å kartlegge mineralressursene i dyphavene på norsk sokkel. I disse områdene vet vi allerede at det er interessante mineralforekomster, fortsetter Søviknes.

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven): Prop. 106 L (2017–2018)

Her kan du lese regjeringens havstrategi

Statsminister Erna Solberg og statsråd Terje Søviknes studerer prøver tatt av Oljedirektoratet i arbeidet med å kartlegge havbunnen. Den store steinen er en såkalt manganskorpe som er skåret ut av en fjernstyrt miniubåt på om lag 1000 meters dyp ved Jan Mayen, den lille er sulfider, hentet opp fra en såkalt svart skorstein på om lag 2000 meters dyp ved Svalbard.
Statsminister Erna Solberg og statsråd Terje Søviknes studerer prøver tatt av Oljedirektoratet i arbeidet med å kartlegge havbunnen. Den store steinen er en såkalt manganskorpe som er skåret ut av en fjernstyrt miniubåt på om lag 1000 meters dyp ved Jan Mayen, den lille er sulfider, hentet opp fra en såkalt svart skorstein på om lag 2000 meters dyp ved Svalbard. Foto: HSI/OED