Historisk arkiv

Revidert Nasjonalbudsjett 2019

263 milliarder i petroleumsinntekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 263 milliarder kroner. Investeringene i sektoren ventes å øke i 2019 og produksjonsprognosene viser også svak vekst de nærmeste årene.

Kontantstrømmen er i revidert budsjett nedjustert med 23 milliarder kroner i forhold til nasjonalbudsjettet. Anslaget er basert på en oljepris på 559 kroner per fat, hvilket er ned fra 583 kroner som var lagt til grunn i nasjonalbudsjettet.

Petroleumsvirksomheten er Norges desidert største og viktigste næring og bidrar med store inntekter til fellesskapet i 2019. Også i tiårene framover vil aktiviteten på norsk sokkel være viktig for finansieringen av det norske velferdssamfunnet.

– Olje- og gassindustrien er en bærebjelke for det norske velferdssamfunnet. Ingen andre næringer kan måle seg mot inntektene den skaper for det norske samfunnet. Samtidig bidrar næringen til store ringvirkninger over hele landet i form av arbeidsplasser, teknologi og kompetanse. Det gjør petroleumsnæringen til vår viktigste distriktsnæring, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Feltene på norsk sokkel har god lønnsomhet og er robuste mot olje- og gasspriser som er betydelig lavere enn dagens nivå. Aktiviteten på sokkelen har vært økende de siste par årene, og sysselsettingen tar seg opp etter en krevende periode.

Investeringene på norsk sokkel ventes å bli om lag 170 milliarder kroner i 2019, som er 13 prosent høyere enn i 2018. Dette utgjør i underkant av en femtedel av de samlede realinvesteringene i Norge.

Flere store pågående feltutbygginger kommer i produksjon de neste årene. Det betyr at produksjonen på sokkelen vil stige noe fremover. Skal produksjonen opprettholdes på sikt, må man videreutvikle produserende felt og gjøre nye drivverdige funn.

– For å opprettholde aktiviteten og de positive ringvirkningene næringen gir må det føres en aktiv petroleumspolitikk på norsk sokkel. Næringen må ha stabile og forutsigbare rammebetingelser, og en offensiv tildeling av leteareal må videreføres. I tillegg må vi fortsatt satse på forskning og teknologiutvikling, understreker Freiberg.

De gjennomsnittlige utslippene av klimagasser fra produksjonen av olje og gass på norsk sokkel skjer med langt lavere utslipp enn gjennomsnittet i resten av verden.

– Petroleumsindustrien er en kompetansenæring som er sterkt drevet av teknologiutvikling. Dette gjør at vi nå produserer mer effektivt og med relativt sett lavere klimaavtrykk nå enn tidligere. Vårt bidrag til Parisavtalen er basert på at vi fortsatt skal ha en aktiv petroleumspolitikk. Det er bred støtte i Stortinget for denne politikken, sier Freiberg.