Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet (OED) mottok i dag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin samlede vurdering av NorthConnects søknader knyttet til etablering av en ny overføringsforbindelse for strøm mellom Norge og Storbritannia. Vurderingene sendes nå på høring.

NorthConnect KS søkte i 2017 om konsesjon for en likestrømsforbindelse på 1400 megawatt (MW) mellom Norge og Storbritannia. North Connect eies i fellesskap av de offentlig eide regionale kraftselskapene Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og det statseide svenske kraftselskapet Vattenfall.  

OED oversendte konsesjonssøknaden til NVE for vurdering høsten 2017. I juni 2019 ba departementet om at NVE baserte sin vurdering på "Langsiktig kraftmarkedsanalyse for 2019". NVE ble samtidig bedt om å gi en samlet og systematisk beskrivelse av usikkerhetsmomenter med virkning på prosjektet. Dette arbeidet har NVE nå sluttført.

Departementet har samtidig fått gjennomført en ekstern utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa. Oppdraget ble utført av konsulentselskapet Pöyry (nå AFRY) og overlevert departementet i november i år. Den eksterne utredningen inngår i materialet som nå sendes ut på bred høring.

- Olje- og energidepartementet vil foreta en grundig behandling av konsesjonssøknaden, i tråd med regelverket og Stortingets føringer. NVEs vurdering, den eksterne utredningen og høringsinnspillene vil være viktig for å belyse saken best mulig før vi fatter en beslutning om det skal gis konsesjon til denne kraftledningen til Storbritannia, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.                                     

                                              --------------------------------------------

Les NVEs vurdering av søknaden og rapporten fra Pöyry  (AFRY)departementets hjemmesider. NorthConnects søknader ligger også her, og det kan også gis ytterligere uttalelser til disse. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på høringssiden på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg. Eventuelle innspill må være departementet i hende innen 10. mars 2020.