Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Mineralutvinning på havbunnen kan bli en ny og viktig havnæring for Norge. Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler.

Bevilgningen skal dekke innsamling av ulike typer geofysiske data og vil være en oppfølging av aktiviteten som Oljedirektoratet utfører i 2020. Innsamlingen av data vil gi viktig informasjon om ressurspotensialet for havbunnsmineraler på norsk sokkel.

- Kunnskap om ressursgrunnlaget på norsk kontinentalsokkel er viktig for staten, slik at en kan sikre god forvaltning av ressursene og legge til rette for etablering av kommersiell mineralvirksomhet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Mineralvirksomhet på havbunnen kan bli en ny og viktig havnæring for Norge. Som følge av forventet befolkningsøkning globalt, økt velstandsnivå og økt bruk av fornybare energikilder i tiden fremover, ventes etterspørselen etter metalliske mineraler å øke. Det kan gjøre det kommersielt interessant å utvinne havbunnsmineraler fra havbunnen.

- Vi er opptatt av å legge til rette for verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene. Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial og norske leverandørbedrifter og maritim sektor har mye kompetanse og teknologi som er relevant å trekke på i denne sammenheng, fortsetter Bru.

Norge er godt posisjonert til å ta del i denne utviklingen ved at vi har store sokkelområder, lang erfaring med ressursforvaltning og høyteknologiske miljøer innen olje og gass og maritim sektor som kan benytte kompetansen og erfaringen fra aktivitet offshore.

Bakgrunn

Regjeringen har igangsatt åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Som en del av denne prosessen skal Oljedirektoratet utarbeide en ressursvurdering av mineralforekomster på norsk sokkel basert på direktoratets kartlegging. De områdene som er prospektive for sulfidforekomster og/eller manganskorper, omfatter store havområder.

Det er usikkerhet knyttet til både hvor de mest interessante ressursene finnes, hva de består av og hvor store ressursene er. Derfor er kartlegging viktig for å få tilstrekkelig kunnskap som basis for en ressursvurdering, herunder å påvise de mest interessante kommersielle forekomstene.