Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Økte bevilgninger til kartlegging av havbunnsmineraler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett for 2020 å øke bevilgningen til kartlegging av havbunnsmineraler og kunnskapsoppbygging med 70 millioner kroner til 139 millioner. Innsamling av kunnskap for å øke forståelsen av ressurspotensialet på norsk sokkel er avgjørende for å ivareta norske nasjonale interesser og sikre god ressursforvaltning.

Regjeringen har besluttet å igangsette en konsekvensutredning og ressursvurdering for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Som del av dette skal Oljedirektoratet utarbeide en ressursvurdering av mineralforekomstene som finnes på norsk sokkel. I uåpnede områder er det kun staten som kan drive kartlegging.

- Som ressurseier er det i statens interesse å ha kunnskap om ressursgrunnlaget på norsk sokkel. Kunnskapen som finnes er avgjørende både for etablering av kommersiell mineralvirksomhet på havbunnen og for god forvaltning av ressursene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

De områdene som er prospektive for sulfidforekomster og/eller manganskorper omfatter store havområder. Det er usikkerhet knyttet til hvor de mest interessante ressursene finnes, hva de består av og hvor store de er. Derfor er kartlegging viktig for å få tilstrekkelig kunnskap som basis for en ressursvurdering og påvise de mest interessante kommersielle forekomstene.

Som del av en konsekvensutredning i forbindelse med en åpningsprosess, arbeider Oljedirektoratet også med å øke kunnskapen om lete- og utvinningsmetoder. Kunnskap om mulige lete- og utvinningsteknologier som vil kan være relevante for norsk sokkel er også viktig for åpningsprosessen.