Historisk arkiv

Stortingsmelding om vindkraft på land

Regjeringen Solberg

Historisk innstramming av vindkraftpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen (Meld. St. 28 (2019-2020)). Regjeringen vil stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner og styrke den lokale og regionale forankringen.

'
Olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la frem stortingsmeldingen om vindkraft på land 19. juni 2020. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Stortingsmeldingen ble presentert på en pressekonferanse med olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

— Jeg er glad for å kunne legge frem denne meldingen. Vi trenger en avklart og oppdatert vindkraftpolitikk som gir alle involverte forutsigbare rammer. Etter en grundig gjennomgang av dagens konsesjonsbehandling, med innspill fra ulike aktører, foreslår vi en historisk innstramming med flere tiltak og forbedringer av dagens praksis, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Tilgangpå fornybar energi er en forutsetning for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Vindkraft er  en viktig del av den norske energiforsyningen, og gir kraft til 500 000 mennesker i dag. Den regulerbare vannkraften vil fortsatt være fundamentet i kraftforsyning vår, men potensialet for ny vannkraft uten store naturinngrep er begrenset. I årene som kommer vil derfor vindkraft være den kilden til fornybar energi som har størst potensiale og som har de laveste utbyggingskostnadene. Ny fornybar energi kan bidra til næringsutvikling og elektrifisering i stadig flere sektorer.

Samtidig har bygging av vindkraft negative miljøkonsekvenser. Regjeringen vil legge til rette for en moderat og begrenset utvikling av samfunnsøkonomisk lønnsom vindkraft, der viktige miljø- og samfunnsforhold blir bedre ivaretatt.

— God klima- og miljøpolitikk betyr å få ned klimagassutslippene og ta vare på mer natur. Da må vi ha en god balanse mellom tilgang på fornybar kraft og hensynet til viktige miljøverdier. Det er viktig for både klima og naturmangfold at vi tar vare på økosystemene våre. Derfor endrer og strammer vi nå inn konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land og legger større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Endringene som regjeringen foreslår vil gi større forutsigbarhet for kommunene, beboere i nærområdet og utbyggere.

'
Olje- og energiminister Tina Bru la frem stortingsmeldingen om vindkraft på land 19. juni 2020. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

— Den siste tiden har vindkraft vekket stort engasjement og debatt. En styrket lokal forankring der kommunene får en større rolle i konsesjonsbehandlingen er viktig framover. Vi må lære av erfaringene vi har gjort oss. Vi skal styrke kravene til miljøutredninger, slik at landskap og natur vektlegges mer. Jeg mener fortsatt at det skal være rom for videre utbygging, men vi må ta ned utbyggingstakten, sier Tina Bru.

I meldingen presenteres flere endringer i konsesjonsbehandlingen:

 • Bedre lokal og regional forankring
 • Egen regionvis behandling
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk
 • Bedre koordinering av produksjon og nett
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta
 • Bedre konsekvensutredninger
 • Sterkere vekt på miljø f.eks om terrenginngrep
 • Krav om makshøyde på turbiner
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene
 • Bedre involvering av reindriften
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift
 • Tydeligere vilkår om nedlegging
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag – bedre samarbeid mellom statlige etater
 • Bedre informasjon til alle involverte
 • Vurdere lokal kompensasjon

Lenke til stortingsmelding

Lenke til statsråd Tina Brus innlegg

Lenke til statsråd Sveinung Rotevatns innlegg

Lenke til presentasjonen