Historisk arkiv

Høring om 25. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet. Nummererte konsesjonsrunder gjennomføres i mindre kjente områder. Forslaget blir nå sendt på offentlig høring.

- Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Ved å sette i gang 25. konsesjonsrunde samtidig som vi har de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder – TFO, får olje- og gassnæringen tilgang til areal både i mindre kjente og kjente områder. Konsesjonsrundene er en av bærebjelkene i petroleumspolitikken, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Forutsigbare rammevilkår er en viktig del av dette. Gjennomføringen av 25. konsesjonsrunde er en direkte oppfølging av Granavolden-plattformen.

- De siste månedene har vært særdeles utfordrende, også for oljeselskapene og leverandørindustrien. Det er viktig å ikke miste de mer langsiktige mulighetene av syne i en krisesituasjon. Vi trenger nye funn for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping fremover. Jeg har god tro på at de mulighetene vi nå tilbyr i i Barentshavet og Norskehavet vil være attraktive for selskapene og bidra til økt verdiskaping og aktivitet i nord på sikt, fortsetter olje- og energiministeren.

Høringsfristen for 25. konsesjonsrunde er satt til 26. august 2020.

Lenke til høringssiden.

Nummererte konsesjonsrunder er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel og omfatter de geologisk minst kjente områdene på sokkelen. Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid.

Nummererte konsesjonsrunder baserer seg blant annet på prinsippet om skrittvis utforskning. Skrittvis utforskning legger til rette for en effektiv og rasjonell utforskning av de geologisk minst kjente områdene på norsk sokkel. De områdene som ikke er inkludert i TFO-området kan inngå i en nummerert runde.

Bakgrunn
Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer.

Alle områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet kan inkluderes i en konsesjonsrunde, jf. Prop. 80 S (2017-2018). 25. konsesjonsrunde gjennomføres innenfor de arealmessige rammer Stortinget fastsatte i juni 2020, jf. Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak, jf Innst. 382 S (2019–2020).

Oljedirektoratet har foretatt en petroleumsfaglig vurdering av hvilke områder som bør inngå i 25. konsesjonsrunde. Basert på dette har Olje- og energidepartementet utarbeidet et forslag til utlysning som nå sendes på offentlig høring. Etter at høringsinnspillene er vurdert, vil 25. konsesjonsrunde bli utlyst i løpet av høsten 2020.

Det tas sikte på en søknadsfrist på nyåret og antatt tildeling i løpet av 2. kvartal 2021.

I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at siste forvaltningsplan (Meld. St. 20 (2019-2020)) ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-2011).