Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

To nye rapporter om elektrifisering av Norge viser store muligheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiministeren mottok i dag utredninger om kraft fra land til norsk sokkel og elektrifisering av stor landbasert industri.

elektrifisering av Norge
F.v: statsråd Tina Bru, Anne Vera Skrivarhaug (NVE) og Ingrid Sølvberg (OD).

Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat har ledet arbeidet med utredningene på oppdrag fra departementet.

Rapportene ble overrakt olje- og energiministeren av oljedirektør Ingrid Sølvberg og avdelingsdirektør i NVE Anne Vera Skrivarhaug.

- Regjeringen har satt i gang flere utredninger for å se på hvordan elektrifisering kan bidra til å redusere den fossile energibruken i Norge. De to rapportene vi har mottatt i dag gir viktig kunnskap om mulighetene i arbeidet med omstilling av energibruken i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Kraft fra land til norsk sokkel
Oljedirektoratet har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet utarbeidet rapporten "Kraft fra land til norsk sokkel". Rapporten er en oppdatering av utredningen de samme etatene gjennomførte i 2008.

Den oppdaterte kraft fra land-utredningen viser at siden 2008 er flere nye plattformer bygd ut med kraft fra land. En slik løsning skal vurderes av selskapene ved alle nye utbygginger og besluttes i de saker det er hensiktsmessig. I næringen pågår det nå også prosjekter for å legge om til bruk av kraft fra land på enkelte plattformer i drift, der forholdene ligger godt til rette for en slik løsning. Rapporten viser at kraft fra land har ført til at CO2-utslippene på norsk sokkel er 3,2 millioner tonn lavere per år enn de ellers ville ha vært.

Utredningen viser at det i dag er flere kraft fra land-prosjekter som nærmer seg en investeringsbeslutning. Hvis disse gjennomføres vil om lag halvparten av olje- og gassproduksjonen drives med kraft fra land. Økt bruk av kraft fra land til norsk sokkel fører til en betydelig økning i kraftforbruket. Utredningen omhandler derfor konsekvensene for kraftsystemet av økt kraftforbruk. De fleste kraft fra land-prosjektene som er under planlegging vil kreve nye investeringer i kraftnettet.

- De nye utredningene gir oss et solid faglig grunnlag for det videre arbeidet med å redusere utslippene fra norsk olje- og gassvirksomhet i årene fremover. Det er nå flere store kraft fra land-prosjekter som nærmer seg investeringsbeslutning. Den vedtatte tiltakspakken for olje- og gassindustrien vil bidra til at disse prosjektene kan bli realisert. Det vil gi lavere utslipp. Det er store muligheter for å elektrifisere mer i Norge, men det kan også bety at vi må investere mer i den norske kraftforsyningen fremover sier olje- og energiminister Tina Bru.

Lenke til "Kraft fra land til norsk sokkel". 

Elektrifisering av stor landbasert industri
NVE har kartlagt de teknologiske mulighetene for å redusere klimagassutslipp gjennom elektrifisering av de største landbaserte industrianleggene i Norge. En slik kartlegging er ikke gjort tidligere, og funnene i rapporten er dermed ikke direkte sammenlignbare med Kraft fra land-studien. NVE har identifisert syv anlegg som har teknisk mulighet til å redusere klimagassutslipp ved elektrifisering av energibruken.

Dette kan redusere klimagassutslippene med inntil 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig, men kostnadene ved tiltakene må utredes videre. NVE har også vurdert virkningene på kraftsystemet. De identifiserte elektrifiseringstiltakene kan medføre et økt effektbehov på rundt 1 500 MW og et økt kraftforbruk på rundt 12 TWh. Elektrifiseringstiltakene påvirker kraftsituasjonen regionalt og krever investeringer i kraftnettet.

Lenke til "Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge"

Elektrifisering spenner over mange sektorer og ulike bruksområder. I rapporten Klimakur 2030, som regjeringen mottok fra Miljødirektoratet tidligere i år, ble det også pekt på flere elektrifiseringstiltak, blant annet i transport og i ikke-kvotepliktig industri. Basert på dette og de to ovennevnte rapportene har regjeringen bedt NVE sammenstille anslagene på mulig elektrifisering og vurdere konsekvensene for kraftsystemet

- Med mange elektrifiseringsinitiativ- og muligheter som spenner over flere sektorer, er det viktig at vi også klarer å se på dette samlet. Spesielt for å vurdere virkningene på kraftsystemet både lokalt og nasjonalt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Sammenstillingen skal leveres fra NVE til departementet til høsten.