Historisk arkiv

Nytt løft for havvind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen vil legge rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid, og foreslår 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Olje- og energidepartementet tildeler i tillegg 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs.

Totalt blir det brukt 25 millioner til dette. Mange av forskningsutfordringene for utnyttelse av vindkraft på land og til havs er like, men noen er spesielle for vindkraft til havs. Målet er å etablere en bred og strukturert satsing på tvers av forskningsmiljøer i industrien, institutter og akademia gjennom å opprette et eget senter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindkraft. Hovedvekten av forskningsaktiviteten vil være rettet mot utfordringer for vindkraft til havs.

- Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Det nye forskningssenteret vil samle de beste innen industri, institutter og akademia for å løse ulike utfordringer knyttet til utviklingen av vindkraft til havs i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Olje- og energidepartementet vil også tildele 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs.

- Dette skal bidra til å igangsette et større prosjekt for å styrke industrisamarbeidet og utvikle leverandørkjeder og leveransemodeller tilpasset et raskt voksende markedet, sier Bru.

Prosjektet ledes av Norsk Industri og har som formål å identifisere og etablere leverandørkjeder og gode leveransemodeller tilpasset markedet for havvind. I dette arbeidet vil det blant annet trekkes på kunnskap og velfungerende samarbeidsmodeller opparbeidet gjennom mange tiår med olje- og gassvirksomhet.

Bakgrunn
Det nye forskningssenteret vil vektlegge både naturvitenskapelig og samfunnsfaglig forskning. Norges forskningsråd vil stå for utlysning og oppfølging i tråd med etablert praksis for forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Driftsperioden for et slikt FME er opp til åtte år. Norge har i dag åtte slike teknologiske sentre på ulike områder samt to sentre som jobber med samfunnsfaglige problemstillinger.