Historisk arkiv

Øker tilskuddet til NORWEP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen vil skape en grønn fremtid og inkludere flere. Vi foreslår øke det statlige tilskuddet til NORWEP for 2020 med 20 millioner kroner, til 54 millioner kroner.

NORWEP fremmer kompetanseoverføring, grønn næringsutvikling og internasjonalisering. Leverandørbedriftene til energinæringene befinner seg i utfordrende situasjon på grunn av de negative ringvirkningene av Covid-19 og sammenfallende oljeprisfall, også når det gjelder den eksportrettede virksomheten.

Dette er negativt for sysselsetting og verdiskaping i den norskbaserte leverandørindustrien til energinæringene. I dagens krevende situasjon er det viktig å kompensere for inntektsbortfall og å kunne iverksette nye tiltak, som økt bruk av digitale løsninger.

- Leverandørindustrien til energinæringene er blant Norges største næringer, og NORWEP er regjeringens viktigste virkemiddel for internasjonalisering av energinæringene. De bidrar til å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i Norge. Regjeringen ønsker derfor å støtte opp under viktige virkemiddelaktører som NORWEP, som har sterk energifaglig kompetanse og som arbeider internasjonalt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Leverandørindustrien til energinæringene er blant Norges største næringer. I 2018 utgjorde den internasjonale omsetningen til olje- og gassleverandørene over 100 mrd. kroner. Innen fornybar energi var tallet ca. 7 mrd. kroner. Fornybar energi har hatt en stor vekst i de globale markedene de senere årene, og det er viktig at norske aktører tar markedsandeler.

- Under den pågående krisen ønsker regjeringen å øke støtte som bidrar til å opprettholde globale markedsandeler. Eksportfremmende aktiviteter og tilstedeværelse, med lokale rådgivere i markedene, kan bevare konkurransekraften og opprettholde markedsandelene i en krevende periode, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

De fleste av NORWEPs partnere har virksomhet innen både olje og gass og fornybar energi. Særlig innen havvind er det stor interesse og potensial for videre vekst globalt. NORWEP er derfor også en svært viktig aktør for næringsutvikling gjennom grønn omstilling og overføring av kompetanse mellom næringer. Dette vil gi olje- og gassindustrien flere ben å stå på innen klimavennlige energiløsninger.

Bakgrunn
NORWEP skal fremme internasjonalisering av de norskbaserte energinæringene. NORWEP er et vellykket statlig-privat samarbeid der virksomheten finansieres med om lag 50 prosent statlig tilskudd og 50 prosent bidrag fra næringen selv. Blant de 10 stifterne er 3 departementer og 7 sentrale aktører innen både petroleums- og fornybarnæringene.