Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

2,7 milliarder kroner til fangst, transport og lagring av CO2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 2,7 milliarder kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2021.

Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og legge til rette for en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge som gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Regjeringen viderefører en bred satsing og foreslår midler til forskning og utvikling, Teknologisenter Mongstad og Gassnova SF i tillegg til støtte til investering i Langskip.

21. september la regjeringen frem stortingsmeldingen "Langskip - fangst og lagring av CO2", om et norsk demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering. Regjeringen vil bevilge totalt 16,8 milliarder kroner til satsingen, av dette om lag 2,3 milliarder kroner i 2021.

- "Langskip" er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Norge står nå i spissen for å utvikle en teknologi verden er helt avhengig av, skal vi nå målene våre i Parisavtalen. Et vellykket prosjekt vil bidra vesentlig til utviklingen av CO2-håndtering som et effektivt klimatiltak og kan være et viktig prosjekt for å skape grønn vekst og nye jobber i Norge, sier Tina Bru (H).

Regjeringen foreslår å realisere Norcem som første CO2-fangstprosjekt og deretter Fortum Oslo Varmes fangstprosjekt, under forutsetning av at Fortum Oslo Varme får tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. Northern Lights skal gjennomføre CO2-transport og lagring.

Les mer i Meld. St. 33 (2019-2020) Langskip – fangst og lagring av CO2 og omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021) lenke