Historisk arkiv

Store muligheter for norske leverandører til havvind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Sterk vekst i markedet for havvind, drevet av store ambisjoner om reduserte klimautslipp, øker mulighetene for norsk leverandørindustri. Potensialet for norske leverandører til havvind er estimert til opp mot 12,9 milliarder euro i omsetning i 2050. Det kommer fram i en rapport utformet av Thema Consulting, Multiconsult og RCG Nordic for OED, Eksportkreditt og Norwegian Energy Partners (NORWEP).

'
HywindDemo utenfor Haugesund. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Hovedfunnene i rapporten presenteres i dag under High Wind 2020-konferansen i Stavanger. Rapporten vil bli tilgjengelig i sin helhet fredag 6. november.

Stadig tydeligere klimapolitikk med utfasing av fossil kraftproduksjon, samt generelle vekstforventninger, fører til en rask vekst i global etterspørsel etter fornybar energi. Mange land satser på havvind, og mener dette vil bli en konkurransekraftig kraftkilde.  Europa har bygget grunnlaget for industrien. Men  andre regioner, med Kina og resten av Asia i spissen, forventes å vokse raskt framover. Dette byr på store muligheter for norsk leverandørindustri, som kan skape verdier basert på kunnskap og erfaring fra offshore olje- og gassvirksomhet.

Ifølge rapporten kan havvindindustrien bli en av Norges viktigste næringer i årene som kommer. Rapporten presenterer tre mulige scenarioer. I et «slow progression scenario» estimeres en årlig omsetning på tre milliarder euro mot 2050.  I et «base case scenario» estimeres en årlig omsetning på syv milliarder euro, mens i et «accelerated growth scenario» er det beregnet at norsk havvindindustri kan få en årlig omsetning på opp mot 12,9 milliarder euro mot 2050.

Rapporten anser «base case scenario» som mest sannsynlig, men dette avhenger av at det legges til rette for at leverandørindustrien til olje og gass omstiller seg og utvikler teknologi og tjenester den internasjonale havvindindustrien etterspør.

— Rapporten viser at norske leverandørbedrifter med erfaring og ekspertise fra olje- og gassvirksomheten og maritim næring har gode forutsetninger for å lykkes i det stadig voksende globale havvindmarkedet. For regjeringen er det viktig å sørge for at vi har gode støtteordninger og rammevilkår  som gjør at energibransjen er konkurransedyktige internasjonalt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

— Vi er overbevist om at norsk industri evner å anvende kompetanse og erfaring utviklet gjennom mange år i offshore og maritim industri til å levere produkter og tjenester tilpasset behovene i havvind-markedet, både innenfor det bunnfaste og det flytende segmentet. Vi har selv en forventning om at norske bedrifter skal levere varer og tjenester til havvindmarkedet for 50 milliarder norske kroner årlig allerede innen 2030, sier Jon Dugstad, direktør vind og sol hos NORWEP.

— Rapporten viser store muligheter for norsk industri i et voksende globalt marked. Den bekrefter Eksportkreditts tidligere analyser om at havvind kan bli blant Norges fem største eksportnæringer på 10 til 15 års sikt. Norge trenger sterk vekst i nye eksportnæringer som havvind for å snu en negativ eksportutvikling generelt og sikre framtidens velferd, sier Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt.

NB! I en tidligere versjon av pressemeldingen sto det at høyscenariet for norsk havvindindustri er beregnet til å få en årlig omsetning på opp mot 10 milliarder euro i 2050 for bunnfast og flytende til sammen. Det er nå oppgradert til 12,9 milliarder euro. 

Les statsrådens videohilsen til konferansen High Wind 2020 (engelsk). 

Videohilsen kan sees digitalt her

Hele konferansen High Wind 2020 kan sees i opptak her

Rapporten til Thema Consulting Group er tilgjengelig her