Historisk arkiv

Styrket satsing på hydrogen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Omstillingspakken som legges fram i dag gir en betydelig styrket satsing på hydrogen og andre former for grønn energi. Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv.

Hydrogen er en energibærer som kan bidra til å redusere utslipp og til å skape verdier for norsk næringsliv. For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering. Hydrogen avgir kun vann ved bruk og forbrenning. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon.

- Å styrke satsingen på hydrogen i Norge er i tråd med målet om å ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv som utvikler teknologi og løsninger som svarer på morgendagens utfordringer. Regjeringen ønsker å skape en grønn fremtid og inkludere flere, og satsingen bygger opp under regjeringens hydrogenstrategi som lanseres i begynnelsen av juni, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Satsingen skal gå til innovasjonsprosjekter for næringslivet for å opprettholde innovasjonsaktiviteten og stimulere omstillingen av norsk næringsliv. Hydrogenrelaterte teknologier og løsninger vil ha en sentral plass i denne satsingen slik at nye teknologier og løsninger kan utvikles og implementeres i markedet, og norsk næringsliv kan videreutvikle sin kompetanse og portefølje på området.

Klima og energifondet
Regjeringen foreslår i tillegg å øke overføringen til Klima- og energifondet med 2 mrd. kroner i 2020. Midlene skal forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling på veien ut av krisen i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Midlene vil blant annet støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart. Ellers forvaltes midlene i tråd med målene og føringene i avtalen med Enova.

- Hydrogen vil være et viktig bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet. Nå styrker vi flere av virkemidlene som bidrar til å bringe hydrogenløsninger nærmere markedet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

En sentral barriere for bruk av hydrogen er kostnader og teknologimodenhet. Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, og gjennom dette bidra til teknologiutvikling og kommersialisering. Målet understøttes av en bred satsing på nullutslippsteknologier- og løsninger gjennom hele virkemiddelapparatet og med dagens tiltakspakke styrkes denne satsingen ytterligere.

Styrker hurtigbåtsatsing
For å sikre at en prosess med utviklingskontrakter kan igangsettes i 2020, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20 mill. kroner til hurtigbåtsatsingen under Klimasats. Regjeringen opprettet i 2019 en særskilt satsing på 25 mill. kroner for å styrke fylkeskommunenes arbeid med å fremme null- og lavutslipps hurtigbåter, inkludert hydrogendrevne båter. Hurtigbåtsatsingen ligger under støtteordninga Klimasats som forvaltes av Miljødirektoratet. I budsjettet for 2020 ble denne hurtigbåtsatsingen styrket med et budsjett på 80 mill. kroner.