Historisk arkiv

Utlysning av TFO 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2020.

Etter over 50 år med letevirksomhet utgjør TFO-området størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel. TFO står for tildeling i forhåndsdefinerte områder.

— Regjeringen fører en langsiktig, forutsigbar petroleumspolitikk. Å tilby næringen letearealer er en bærebjelke i dette. Nye funn er en forutsetning for langsiktig sysselsetting, verdiskaping og statlige inntekter. Jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel er derfor et nøkkelelement i vår politikk, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Norsk olje- og gassnæring er landets største og viktigste næring for verdiskaping, inntekter til staten, eksport og investeringer. For å opprettholde aktiviteten på lang sikt er vi avhengig av kontinuitet i leteaktiviteten. Fortsatt leting gir muligheter for nye funn som kan bygges ut og bidra til å opprettholde aktivitet og produksjonen.

I modne områder er nye funn viktige for å oppnå god kapasitetsutnyttelse i produksjons- og transportanlegg og for en god forvaltning av tidskritiske ressurser.

— TFO-rundene omfatter store deler av åpnet, tilgjengelig del av norsk sokkel. Selv etter tiår med aktivitet er det fortsatt muligheter for å skape store verdier fra disse områdene. Ny teknologi og kreative ideer fra et mangfold av aktører gjør at jeg har stor tro på nye funn i områdene i årets utlysning, fortsetter Bru.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel, og skjer årlig. I TFO 2020 er det i henhold til etablert praksis foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 36 blokker vest i Norskehavet. Forslaget til utlysning har vært på offentlig høring.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 22. september 2020 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2021.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas ved utlysning en vurdering av om området som er omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.
Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer.