Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Avslag til to vindkraftverk i Rogaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har fredag 27. august fattet vedtak i to saker som angår vindkraft i Rogaland.

Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune får ikke innvilget søknad om utsatt frist for oppstart av driften. Departementet stadfester dermed NVEs avslag på søknaden fra vindkraftverket. NVEs vedtak var påklaget til departementet.

Departementet har lagt vekt på at det er søkt og innvilget fristutsettelse tidligere, samt at det er flere forhold i prosjektet som er uavklart. Videre har departementet lagt særlig vekt på at Gjesdal kommune støtter NVEs avslag på fristsøknaden, og at kommunen har avslått søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Det er etter departementets oppfatning ikke er utsikter til at Gilja vindkraftverk vil få den nødvendige planavklaringen etter plan- og bygningsloven.

Friestad vindkraftverk i Hå kommune får ikke innvilget søknad om konsesjonsendring og utsatt frist for oppstart av driften.

Departementet legger i avgjørelsen vekt på at flere forhold har endret seg siden prosjektet opprinnelig fikk konsesjon i 2010. Omfanget av vindkraftutbygging i Rogaland og Agder har økt vesentlig, mens Friestad er planlagt i et område som per i dag ikke er bygget ut. Vurderinger av samlet belastning tilsier derfor etter departementets vurdering en annen konklusjon enn i 2010. Departementet legger også vekt på endrede oppfatninger lokalt, og viser til at Hå kommune ikke ønsker prosjektet videreført. Når planendringen ikke innvilges, er det etter departementets vurdering heller ikke grunnlag for å innvilge søknaden om utsatt frist for oppstart av driften.

Avslagene på søknadene om fristutsettelse utover 31. desember 2021 er ellers i tråd med Stortingets anmodningsvedtak av 19. juni 2020.

Vedtak i Gilja vindkraftverk

Vedtak i Friestad vindkraftverk